Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 8. februára 2012 – AY/Rada

(vec F-23/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2010 – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Nezohľadnenie kariérneho a certifikačného postupu – Nesprávne právne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AY (Bousval, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne É. Boigelot a S. Woog, neskôr É. Boigelot, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a J. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady nezaradiť žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania za rok 2010 a návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie, ktorým Rada Európskej únie odmietla povýšiť AY do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania za rok 2010, sa zrušuje.

2.    Konanie o návrhoch AY podaných subsidiárne sa zastavuje.

3.    Žalobné návrhy AY sa v zostávajúcej časti zamietajú.

4.    Rada Európskej únie je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 226, 30.7.2011, s. 31.