Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

8 päivänä helmikuuta 2012

Asia F‑23/11

AY

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2010 ylennyskierros – Ansioiden vertailu – Ammatillisen täydennyskoulutuksen ja sertifioinnin huomioimatta jättäminen – Oikeudellinen virhe

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa AY vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan neuvoston päätöksen, jolla hänet jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 9 vuoden 2010 ylennyskierroksella, sekä myöntämään korvausta vahingosta, jota hän katsoo kärsineensä.

Ratkaisu:      Päätös, joilla Euroopan unionin neuvosto jätti kantajan ylentämättä palkkaluokkaan AST 9 vuoden 2010 ylennyskierroksella, kumotaan. Lausunnon antaminen kantajan toissijaisesti esittämistä vaatimuksista raukeaa. Kantajan kanne hylätään muilta osin. Neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Ylennys – Ansioiden vertailu – Nimittävälle viranomaiselle kuuluva velvollisuus – Todistustaakka

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)

2.      Virkamiehet – Ylennys – Ylennyskelpoiset virkamiehet – Sertifiointimenettelyn läpäisseet virkamiehet – Oikeutta ylennykseen ei ole

(Henkilöstösääntöjen 45 ja 45 a artikla)

3.      Virkamiehet – Ylennys – Ansioiden vertailu – Hallinnon harkintavalta – Huomioon otettavat seikat – Sertifiointimenettelyn läpäiseminen

(Henkilöstösääntöjen 24 a, 43, 45 artiklan 1 kohta ja 45 a artikla)

4.      Virkamiehet – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Riitautetun lainvastaisen toimen kumoaminen – Kohtuullinen korvaus henkisestä kärsimyksestä – Rajat

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

1.      Kun on olemassa useita riittävän yhtäpitäviä seikkoja, jotka tukevat ylentämättä jääneen virkamiehen väitteitä siitä, ettei ehdokkaita todellisuudessa vertailtu, toimielimen on sellaisilla objektiivisilla todisteilla, joita tuomioistuin voi valvoa, osoitettava, että se on noudattanut henkilöstösääntöjen 45 artiklassa ylennyskelpoisille virkamiehille annettuja takeita ja suorittanut tällaisen vertailun.

(ks. 25 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑25/90, Schönherr v. TSK, 30.1.1992, 25 kohta

2.      Vain se seikka, että tehtäväryhmän AST virkamies on valittu osallistumaan koulutusohjelmaan ja että hän on läpäissyt henkilöstösääntöjen 45 a artiklassa säädetyt sertifiointimenettelyn kokeet tehtäväryhmän AD tehtäviin pääsyä varten, ei sellaisenaan luo virkamiehelle minkäänlaista oikeutta tulla ylennetyksi tehtäväryhmän AST ylempään palkkaluokkaan eikä edes oikeutta saada automaattisesti etusija.

(ks. 26 kohta)

3.      Ylennyskierroksen yhteydessä suoritetun ansioiden vertailun yhteydessä nimittävä viranomainen ei voi henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohtaa rikkomatta jättää virkamiesten sertifiointia täysin huomioimatta.

Ensimmäiseksi nimittäin tehtäväryhmän AST virkamiesten sertifiointi on määritelmän mukaisesti osa asianomaisten virkamiesten ammatillista täydennyskoulutusta henkilöstösääntöjen 24 a artiklassa tarkoitetulla tavalla. Toiseksi nimittävän viranomaisen on henkilöstösääntöjen 24 a artiklan mukaisesti otettava virkamiehen urakehitystä varten huomioon virkamiehen suorittama ammatillinen täydennyskoulutus. Tämä velvollisuus käy ilmi muun muassa henkilöstösääntöjen 43 artiklan mukaisesti laadittujen, pätevyyttä, tuottavuutta ja käytöstä yksikössä koskevien arviointikertomusten sisällöstä. Kolmanneksi ylennys on yksi tekijä virkamiehen urakehityksessä. Näin ollen nimittävä viranomainen on ylennyskierroksen yhteydessä velvollinen ottamaan huomioon ylennyskelpoisten virkamiesten suorittaman ammatillisen täydennyskoulutuksen virkamiesten ansioiden yhtenä osatekijänä. Nämä ansiot kuvastuvat muun muassa arviointikertomuksesta, joka on yksi henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohdassa nimenomaisesti mainituista kolmesta tekijästä, jotka on otettava huomioon ylennystä varten suoritettavassa ansioiden vertailussa.

Tästä seuraa, että nimittävä viranomainen ei voi olla ottamatta huomioon ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailun yhteydessä sitä seikkaa, että virkamies on valittu osallistumaan sertifiointiin tähtäävään koulutusohjelmaan ja että hän on läpäissyt kokeet, jotka osoittavat hänen suorittaneen ohjelman menestyksekkäästi. Tämä velvollisuus on painavampi tehtäväryhmän AST virkamiesten koulutusohjelmassa, joka tarjoaa mahdollisuuden tulla nimitetyksi tehtäväryhmän AD virkaan, koska tähän ohjelmaan voivat osallistua henkilöstösääntöjen 45 a artiklassa vahvistettujen edellytysten ja erityisesti sen 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tehtäväryhmän AST virkamiehet, jotka on ”valittu” heidän arviointikertomustensa perusteella sekä heidän koulutustasonsa perusteella ottaen huomioon yksikön tarpeet.

(ks. 27–32 kohta)

4.      Lainvastaisen toimen kumoaminen voi sellaisenaan olla asianmukainen ja lähtökohtaisesti riittävä hyvitys henkisestä kärsimyksestä, jota virkamiehelle on voinut aiheutua.

Tällaisen toimen kumoamisella ei kuitenkaan voida täysin korvata henkistä kärsimystä, jos tässä toimessa arvioidaan asianomaisen henkilön kykyjä tai käyttäytymistä tavalla, joka on omiaan loukkaamaan häntä, taikka jos kumoamisella ei ole minkäänlaista tehokasta vaikutusta tai jos tapahtunut lainvastaisuus on erityisen vakava.

(ks. 41 ja 42 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑98/07, Petrilli v. komissio, 14.7.2011, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen