Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. február 8.

F‑23/11. sz. ügy

AY

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A 2010. évi előléptetési időszak – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – A szakmai továbbképzés és az igazolás figyelembevételének elmulasztása – Téves jogalkalmazás”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel AY többek között egyrészt a 2010. évi előléptetési időszakban az AST 9 besorolási fokozatba történő előléptetését mellőző tanácsi határozat megsemmisítését, másrészt az állítólagosan őt ért kár megtérítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti azt a határozatot, amelyben a Tanács megtagadta a felperesnek a 2010. évi előléptetési időszakban az AST 9 besorolási fokozatba történő előléptetését. A felperes által másodlagosan előterjesztett kereseti kérelmekről nem szükséges határozni. A Közszolgálati Törvényszék a felperes keresetét ezt meghaladó részében elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék Tanácsot kötelezi valamennyi költség viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – A kinevezésre jogosult hatóságot terhelő kötelezettség – Bizonyítási teher

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

2.      Tisztviselők – Előléptetés – Előléptetésre jogosult jelöltek – Az igazolási eljárás vizsgáit sikeresen teljesítő tisztviselők – Az előléptetéshez való jog – Hiány

(Személyzeti szabályzat, 45.  és 45a. cikk)

3.      Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Figyelembe vehető körülmények – Az igazolási eljárás vizsgáinak sikeres teljesítése

(Személyzeti szabályzat, 24a. cikk, 43. cikk, 45. cikk, (1) bekezdés, és 45a. cikk)

4.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – A megtámadott jogellenes aktus megsemmisítése – Nem vagyoni kár megfelelő jóvátétele – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

1.      Az elő nem léptetett tisztviselőnek a pályázatok valódi összehasonlító vizsgálatának hiányára vonatkozó érvelését alátámasztó, megfelelően egybehangzó bizonyítékok csoportjával szemben az intézménynek kell objektív és bírósági úton felülvizsgálható módon bizonyítania, hogy tiszteletben tartotta a személyzeti szabályzat 45. cikke által az előléptetésre jogosult tisztviselők számára nyújtott garanciákat és elvégzett ilyen összehasonlító vizsgálatot.

(lásd a 25. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑25/90. sz., Schönherr kontra CES ügyben 1992. január 30‑án hozott ítéletének 25. pontja.

2.      Pusztán az a tény, hogy az AST csoportba tartozó tisztviselőt kiválasztották a képzési programban való részvételre és teljesítette az igazolási eljárás keretében a személyzeti szabályzat 45a. cikkében az AD csoportba való kinevezéshez előírt vizsgáit, önmagában még nem jogosítja őt az AST csoporton belüli magasabb fokozatba történő előléptetésre, de még automatikus elsőbbségre sem.

(lásd a 26. pontot)

3.      A kinevezésre jogosult hatóság a személyzeti szabályzat 45. cikke (1) bekezdésének megsértése nélkül nem hagyhatja figyelmen kívül a tisztviselők igazolási eljárásban való részvételét az érdemek adott előléptetési időszakra vonatkozó összehasonlító vizsgálata során.

Ugyanis először is az AST csoport tisztviselőinek igazolási eljárása a személyzeti szabályzat 24a. cikke értelmében eredendően az érintett tisztviselők szakmai továbbképzésének körébe tartozik. Másodszor az említett hatóságnak a személyzeti szabályzat 24a. cikkének alkalmazása során figyelembe kell vennie a tisztviselő előmenetele érdekében teljesített szakmai továbbképzéseit. E kötelezettség különösen a személyzeti szabályzat 43. cikke értelmében elkészített, a tisztviselő alkalmasságára, teljesítményére és feladatai teljesítése során tanúsított magatartására vonatkozó értékelő jelentés tartalmában nyilvánul meg. Harmadszor az előléptetés a tisztviselő előmenetelének egyik eleme. Ennek megfelelően az előléptetési időszak keretében a kinevezésre jogosult hatóságnak a tisztviselők érdemeinek összetevőiként kell figyelembe vennie az előléptethető tisztviselők szakmai fejlődését. Ezen érdemeket tükrözi különösen az értékelő jelentés, amely egyike a személyzeti szabályzat 45. cikkének (1) bekezdésében kifejezetten említett három tényezőnek, melyet az érdemeknek az előléptetés érdekében elvégzett összehasonlító vizsgálata során figyelembe kell venni.

Ebből az következik, hogy a kinevezésre jogosult hatóság nem hagyhatja figyelmen kívül az előléptethető tisztviselők érdemeinek összehasonlító vizsgálata során azt a tényt, hogy a tisztviselőt az igazolási eljárás érdekében a képzési programban való részvételre választották ki, és a vizsgák teljesítésével igazolta, hogy sikeresen részt vett a programban. E kötelezettség annál is fontosabb az AST csoportba tartozó tisztviselők részére a valamely AD csoportba tartozó állásba történő kinevezést lehetővé tevő képzési programja esetében, mivel az ebben a programban a személyzeti szabályzat 45a. cikkében – és különösen e cikk (2) bekezdése első albekezdésében – rögzített feltételeknek megfelelően azon AST csoportba tartozó tisztviselők vehetnek részt, akiket az értékelő jelentés, valamint az oktatási és képzési szintje alapján, a szolgálat érdekeinek figyelembe vételével kiválasztottak.

(lásd a 27–32. pontot)

4.      Az adminisztráció jogellenes aktusának megsemmisítése önmagában megfelelő és főszabály szerint elégséges jóvátételét jelentheti a tisztviselőt esetlegesen ért kárnak.

Mindazonáltal az ilyen aktus megsemmisítése nem jelentheti a nem vagyoni kár teljes jóvátételét, ha ezen aktus az érintett képességeinek vagy magatartásának olyan értékelését tartalmazza, amely őt sértheti, a megsemmisítés nem érvényesülhet hatékonyan vagy az elkövetett jogsértés különösen súlyos.

(lásd a 41. és 42. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑98/07. sz., Petrilli kontra Bizottság 2011. július 14‑én hozott ítéletének 28. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.