Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 12. júla 2012

Vec F‑22/11

Rosella Conticchio

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Výpočet práv na dôchodok – Zaradenie do platového stupňa – Námietka nezákonnosti – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou R. Conticchio navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia o výpočte výšky jej starobného dôchodku

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta sčasti ako zjavne neprípustná a sčasti ako zjavne nedôvodná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Výplatná listina – Zahrnutie na účely výkonu práva podať žalobu – Podmienka

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Výplatná listina sama osebe nemá v dôsledku svojej povahy a účelu vlastnosti aktu spôsobujúceho ujmu, pretože je len peňažným vyjadrením dosahu skorších právnych rozhodnutí vzťahujúcich sa na situáciu úradníka. Akt spôsobujúci ujmu tak v skutočnosti predstavuje rozhodnutie prijaté menovacím orgánom, ktorým sa rozhodlo o znížení alebo zrušení platby dovtedy poskytovanej zamestnancovi, ktorá bola uvedená na jeho výplatných listinách.

Napriek uvedenému je pravda, že z hľadiska procesného práva môže výplatná listina predstavovať akt, ktorý má konkrétne právne účinky voči osobe, ktorej je výplatná listina určená. Oznámením mesačného vyúčtovania mzdy predovšetkým začínajú plynúť lehoty na podanie žaloby proti administratívnemu rozhodnutiu, pokiaľ je z tohto vyúčtovania zrejmá existencia tohto rozhodnutia. Platí to v prípade mesačného vyúčtovania mzdy, z ktorého vyplýva existencia rozhodnutia administratívy o zaradení úradníka do platového stupňa.

(pozri body 26 a 27)

Odkaz:

Súdny dvor: 27. júna 1989, Giordani/Komisia, 200/87, body 13 a 14

Súd pre verejnú službu: 23. apríla 2008, Pickering/Komisia, F–103/05, bod 72 a tam citovaná judikatúra