Language of document : ECLI:EU:F:2013:4

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 23 januari 2013

Mål F-24/11

Nicolas Katrakasas

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Interna uttagningsproven COM/INT/OLAF/09/AD 8 och COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Bedrägeribekämpning – Omprövning av beslutet om vilka sökande som ska kallas till det muntliga uttagningsprovet – Omprövning av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Invändning om att meddelandet om uttagningsprov är rättsstridigt – Villkor avseende examensbevis och yrkeserfarenhet – Anonymitetsregeln – Åsidosättande av artikel 31 i tjänsteföreskrifterna – Maktmissbruk – Ämnesval i det skriftliga uttagningsprovet som favoriserar en kategori av sökande – Fråga hur en medlem av uttagningskommittén betett sig under det muntliga uttagningsprovet”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, i vilken Nicolas Katrakasas yrkar att personaldomstolen ska ogiltigförklara det beslut som fattats den 11 maj 2010 av uttagningskommittén för det interna uttagningsprovet COM/INT/OLAF/09/AD 8, vilket efter omprövning bekräftar kommitténs beslut av den 9 mars 2010 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Talan riktad mot ett beslut att inte uppta en sökande i förteckningen över godkända sökande – Möjlighet att åberopa oegentligheter som avser meddelandet om uttagningsprov gentemot beslutet att inte uppta en sökande i förteckningen över godkända sökande – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Villkor för deltagande – Anges i meddelandet om uttagningsprov – Uttagningskommitténs bedömning av sökandenas yrkeserfarenhet – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artiklarna 2 och 5)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Tillämpning av kriterier för fastställande av provresultat och viktning av kriterierna – Uttagningskommitténs utrymme för skönsmässig bedömning

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III)

4.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Bedömning av sökandenas lämplighet – Uttagningskommitténs utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III)

1.      När talan förs mot senare rättsakter inom ramen för ett uttagningsförfarande, såsom ett beslut att inte uppta en sökande i förteckningen över godkända sökande, kan sökanden åberopa felaktigheter i tidigare rättsakter som har nära samband med senare rättsakter. Således kan personaldomstolen, mot bakgrund av sambandet mellan de olika åtgärder som uttagningsförfarandet består i, pröva om en förberedande åtgärd, såsom ett meddelande om ett uttagningsprov, som är nära knuten till det ifrågasatta beslutet, eventuellt var rättsstridig.

När grunden för talan är att ett meddelande om ett uttagningsprov, som inte bestritts i tid, är rättsstridigt och denna grund avser skälen till det angripna individuella beslutet, kan talan upptas till prövning. En sökande i ett uttagningsförfarande kan nämligen inte fråntas rättigheten att bestrida samtliga omständigheter vid bedömningen av om det individuella beslut som fattats för hans del med tillämpning av de villkor som angetts i meddelandet är riktigt, eftersom endast detta tillämpningsbeslut konkretiserar hans juridiska situation och ger honom en möjlighet att med säkerhet få insikt i hur och i vilken omfattning hans egna intressen berörs.

När det inte finns något nära samband mellan själva motiveringen i det angripna beslutet och grunden att ett meddelande om ett uttagningsprov, som inte bestritts i tid, är rättsstridigt kan talan däremot inte upptas till prövning, detta på grund av tvingande regler om talefrister som det inte går att bortse ifrån i detta fall utan att man bryter mot rättssäkerheten.

(se punkterna 68, 70 och 71)

Hänvisning till

Domstolen: 11 mars 1986, Adams m.fl. mot kommissionen, 294/84, punkt 17

Förstainstansrätten: 15 februari 2005, Pyres mot kommissionen, T-256/01, punkt 16; 31 januari 2006, Giulietti mot kommissionen, T-293/03, punkterna 39, 41 och 42, och där angiven rättspraxis

2.      Uttagningskommittén för ett uttagningsprov ska, i varje enskilt fall, företa en bedömning av huruvida varje sökandes yrkeserfarenhet motsvarar de krav som uppställts i meddelandet om uttagningsprov. Uttagningskommittén har, inom ramen för tjänsteföreskrifternas bestämmelser om förfarandet vid uttagningsprov, ett utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller såväl arten och omfattningen av sökandenas tidigare yrkeserfarenhet som dess mer eller mindre nära samband med de krav som ställs i den tjänst som ska tillsättas. Personaldomstolen ska således, inom ramen för sin laglighetsprövning, endast pröva om utövandet av befogenheten att företa skönsmässiga bedömningar skett på ett uppenbart felaktigt sätt.

(se punkt 124)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 1 juli 2010, Časta mot kommissionen, F-40/09, punkt 58, och där angiven rättspraxis; 23 oktober 2012, Eklund mot kommissionen, F-57/11, punkt 50, och där angiven rättspraxis

3.      Uttagningskommittén har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid utförandet av sina uppgifter. Om några kriterier för fastställande av provresultat inte anges i meddelandet om uttagningsprov, eller om sådana anges där utan att det fastställs hur viktningen av dem ska ske, får uttagningskommittén således bestämma hur viktningen ska ske.

(se punkt 136)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 8 juli 2010, Wybranowski mot kommissionen, F-17/08, punkt 32, och där angiven rättspraxis

4.      Den bedömning som uttagningskommittén gör när den värderar sökandenas kunskaper och kvalifikationer är jämförande. Såväl bedömningen som det beslut genom vilket kommittén konstaterar att en sökande misslyckats i ett prov är ett uttryck för en värdering av sökandens prestation under provet och omfattas av kommitténs stora utrymme för skönsmässig bedömning. De omfattas av det stora utrymme för skönsmässig bedömning som uttagningskommittén förfogar över och kan endast underställas unionsdomstolarnas prövning om uttagningskommittén på ett uppenbart sätt har åsidosatt de regler som styr dess arbete. När sökanden, inom ramen för en talan om ogiltigförklaring av ett beslut som fattats av en uttagningskommitté, genom vilket det fastslås att sökanden inte har godkänts i urvalsproven, inte har åberopat att de bestämmelser som styr uttagningskommitténs arbete har åsidosatts eller inte har företett bevis för att så är fallet, kan unionsdomstolen således inte pröva huruvida uttagningskommitténs bedömning är välgrundad.

(se punkterna 148, 161 och 184)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 1 december 1994, Michaël-Chiou mot kommissionen, T-46/93, punkt 49; 23 januari 2003, Angioli mot kommissionen, T-53/00, punkt 91, och där angiven rättspraxis; 12 mars 2008, Giannini mot kommissionen, T-100/04, punkt 276, och där angiven rättspraxis