Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 oktober 2014 – AY / Raad

(Zaak F-23/11 RENV)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Bevordering – Bevorderingsronde 2010 – Vergelijking van verdiensten – Besluit om verzoeker niet te bevorderen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AY (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en A. F. Jensen, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Raad om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2010 tot de rang AST 9 zijn bevorderd en vergoeding van de geleden immateriële schade. Zaak T-167/12 P door het Gerecht terugverwezen na vernietiging.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

AY zal zijn eigen kosten dragen in de zaken F-23/11, T-167/12 P en F-23/11 RENV alsmede de kosten van de Raad van de Europese Unie in zaak F-23/11.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen in de zaken T-167/12 P en F-23/11 RENV.

____________

____________

1     PB C 226 van 30.7.2011, blz. 31.