Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – AY/Rada

(vec F-23/11 RENV)1

(Verejná služba – Úradníci – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2010 – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AY (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. F. Jensen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady nezaradiť žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania v roku 2010 a návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy. Vec T-167/12 P vrátená Všeobecným súdom po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia

Výrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.AY znáša všetky trovy konania vzniknuté vo veciach F-23/11, T-167/12 P a F-23/11 RENV a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie vo veci F-23/11.3.    Rada Európskej únie znáša všetky trovy konania vo veciach T-167/12 P a F-23/11 RENV.