Language of document :

Жалба, подадена на 28 февруари 2011 г. - Conticchio/Комисия

(Дело F-22/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Rosella Conticchio (Рим, Италия) (представители: R. Giuffridda и A. Tortora, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението относно определяне на правата на пенсия на жалбоподателката в частта, в която ѝ е признато право на пенсия за прослужено време в степен AST7/1 вместо в степен AST7/2

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение № R/489/10 от 18.11.2010 г, съобщено на 24.11.2010 г. с което органа по назначаването е отхвърлил жалбата по административен ред,

жалбоподателката да бъде повишена със задна дата от степен AST/1 в степен AST/2,

да се преизчисли размерът на пенсията на жалбоподателката като същата се завиши с около 170 EUR месечно,

да осъди платецът на пенсията, на която има право г-жа Conticchio да възстанови на жалбоподателката дължимото увеличение, което ще се получи за времето от 1 юни 2010 г. до датата на окончателното изплащане, ведно с лихвите, индексациите и всички останали законни последици,

да бъде задължена Европейската комисия да заплати на жалбоподателката сумите, които след решаване на делото ще се окажат недължимо платени от нея във връзка с откупуване на пенсионни права,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________