Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 28. februārī - Conticchio/Komisija

(lieta F-22/11)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rosella Conticchio (Roma, Itālija) (pārstāvji - R. Giuffridda un A. Tortora, avvocati)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noteiktas prasītājas tiesības uz pensiju, tiktāl, ciktāl tajā atzīts, ka prasītājai ir tiesības uz izdienas pensiju, par pamatu ņemot AST7/1, nevis AST7/2 pakāpi

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2010. gada 18. novembrī pieņemto un 2010. gada 24. novembrī paziņoto Lēmumu Nr. R/489/10, ar kuru iecēlējinstitūcija ir noraidījusi [prasītājas iesniegto] sūdzību;

ar atpakaļejošu spēku noteikt, ka prasītājai ir tiesības uz pāreju no AST7/1 pakāpes uz AST7/2 pakāpi;

pārrēķināt prasītājai izmaksājamās pensijas apmēru, palielinot to par aptuveni EUR 170 mēnesī;

piespriest struktūrai, kas ir atbildīga par prasītājas pensijas izmaksu, atmaksāt neizmaksāto summu, kas aprēķināta, sākot no 2010. gada 1. jūnija līdz galīgajai samaksai, pieskaitot procentu maksājumu, indeksācijas maksājumu un citus tiesību aktos noteiktos maksājumus;

noteikt Eiropas Komisijai pienākumu atmaksāt prasītajai summas, kuras tā būs nepamatoti samaksājusi līdz sprieduma šajā lietā pasludināšanai saistībā ar tiesību uz pensiju atzīšanu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________