Language of document :

Talan väckt den 28 februari 2011 - Conticchio mot kommissionen

(Mål F-22/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Rosella Conticchio (Rom, Italien) (ombud: advokaterna R. Giuffridda och A. Tortora)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att fastställa sökandens pensionsrättigheter i den mån som hon beviljades rätt till ålderspension i lönegrad AST7/1 istället för i lönegrad AST7/2.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut nr R/489/10 av den 18 november 2010, delgivet den 24 november 2010, om att avslå sökandens klagomål,

bevilja sökanden en övergång från AST/1 till AST/2 med retroaktiv verkan,

justera det pensionsbelopp som sökanden är berättigad till genom att höja det med ca 170 euro per månad,

förplikta det organ som betalar ut den pension som Rosella Conticchio uppbär att erlägga den höjning som tillkommer sökanden från den 1 juni 2010 till dess betalning sker, jämte ränta, uppräkning samt tillägg enligt lag,

förplikta Europeiska kommissionen att till sökanden betala tillbaka de belopp som enligt avgörandet i målet felaktigt har betalats med anledning av kravet på återbetalning av pensionsrättigheterna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________