Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 24 септември 2013 г. (преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Германия) — Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-221/11)1

(Споразумение за асоцииране ЕИО—Турция — Допълнителен протокол — Член 41, параграф 1 — Клауза „standstill“ — Задължение за притежаване на виза за приемане на територията на държава членка — Свободно предоставяне на услуги — Право на турски гражданин да влезе в дадена държава членка с цел посещение на член на своето семейство и потенциално ползване на предоставяни услуги)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: Leyla Ecem Demirkan

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Предмет

Преюдициално запитване — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Тълкуване на член 41, параграф 1 от подписания на 23 ноември 1970 г. Допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и Турция (ОВ L 293, 1972 г., стр. 4) — Тълкуване на понятието „свобода на предоставяне на услуги“, съдържащо се в цитираната разпоредба — Евентуално обхващане на „пасивното“ свободно предоставяне на услуги — Право на турски гражданин да отиде в държава членка, за да посети член на семейството си и евентуално да получи услугиДиспозитивПонятието „свобода на предоставяне на услуги“, използвано в член 41, параграф 1 от Допълнителния протокол, подписан на 23 ноември 1970 г. в Брюксел и сключен, одобрен и потвърден от името на Общността с Регламент (ЕИО) № 2760/72 на Съвета от 19 декември 1972 година, следва да се тълкува в смисъл, че то не обхваща свободата на турските граждани, получатели на услуги, да отидат в друга държава членка, за да се ползват в нея от предоставянето на определена услуга.