Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 24. september 2013 – Leyla Ecem Demirkan mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Tyskland)

(Sag C-221/11) 1

(Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet – tillægsprotokollen – artikel 41, stk. 1 – »standstill«-klausulen – visumpligt ved indrejse til en medlemsstats område – fri udveksling af tjenesteydelser – en tyrkisk statsborgers ret til at indrejse i en medlemsstat med henblik på at besøge slægtninge og potentielt oppebære tjenesteydelser)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Leyla Ecem Demirkan

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – fortolkning af artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokol af 23. november 1970, bilagt aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, og om de foranstaltninger, der skal træffes med henblik på disses ikrafttræden (EFT 1972 III, s. 581) – fortolkning af begrebet »fri udveksling af tjenesteydelser« i nævnte bestemmelse – spørgsmålet, om fri levering af »passive« tjenesteydelser eventuelt er omfattet – ret for en tyrkisk statsborger til at rejse til en medlemsstat for der at besøge et familiemedlem og hypotetisk modtage tjenesteydelser

Konklusion

Begrebet »fri udveksling af tjenesteydelser« i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen, undertegnet den 23. november 1970 i Bruxelles og indgået, godkendt og bekræftet på Fællesskabets vegne ved Rådets forordning (EØF) nr. 2760/72 af 19. december 1972, skal fortolkes således, at det ikke omfatter friheden for tyrkiske statsborgere, som modtagere af tjenesteydelser, til at rejse ind i en medlemsstat for dér at oppebære en tjenesteydelse.

____________

____________

1     EUT C 232 af 6.8.2011.