Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2013. gada 24. septembra spriedums (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

(C-221/11) 1

EEK un Turcijas Asociācijas līgums – Papildu protokols – 41. panta 1. punkts – “Atturēšanās no jebkādas darbības” klauzula – Pienākums iegūt vīzu, lai ieceļotu dalībvalsts teritorijā – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Turcijas pilsoņa tiesības ieceļot dalībvalstī, lai apciemotu savas ģimenes locekli un, iespējams, izmantotu pakalpojumus

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Leyla Ecem Demirkan

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Nolīguma par asociācijas izveidi starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju 1970. gada 23. novembra Papildu protokola, ar ko noteikti pasākumi abu spēkā stāšanās nodrošināšanai (OV 1972, L 293, 4. lpp.), 41. panta 1. punkta interpretācija – Šajā tiesību normā ietvertā jēdziena “pakalpojumu sniegšanas brīvība” interpretācija – Iespējama “pasīvās” pakalpojumu sniegšanas brīvības ietveršana – Turcijas pilsoņa tiesības ieceļot dalībvalstī, lai apciemotu savas ģimenes locekli un, iespējams, izmantotu pakalpojumusRezolutīvā daļa:1970. gada 23. novembrī Briselē parakstītā un Kopienas vārdā ar Padomes 1972. gada 19. decembra Regulu (EEK) Nr. 2760/72 noslēgtā, aprobētā un apstiprinātā Papildu protokola 41. panta 1. punktā ietvertais jēdziens “pakalpojumu sniegšanas brīvība” ir interpretējams tādējādi, ka tas neietver Turcijas pilsoņu, kas ir pakalpojumu saņēmēji, tiesības doties uz kādu dalībvalsti, lai saņemtu tajā kādu pakalpojumu.