Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. septembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Nemecko) – Leyla Ecem Demirkan/Spolková republika Nemecko

(vec C-221/11)1

(Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom – Dodatkový protokol – Článok 41 ods. 1 – Klauzula „standstill“ – Povinnosť mať vízum pre vstup na územie členského štátu – Slobodné poskytovanie služieb – Právo tureckého štátneho príslušníka vstúpiť do členského štátu na účely návštevy člena svojej rodiny a prípadného prijímania služieb)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Leyla Ecem Demirkan

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Výklad článku 41 ods. 1 dodatkového protokolu k Asociačnej dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom z 23. novembra 1970 týkajúceho sa opatrení, ktoré sa majú prijať na nadobudnutie ich platnosti (Ú. v. ES L 293, 1972, s. 4; Mim. vyd. 11/011, s. 43) – Výklad pojmu „slobodné poskytovanie služieb“, ktorý obsahuje toto ustanovenie – Možnosť prípadne zahrnúť aj „pasívne“ slobodné poskytovanie služieb – Právo tureckého štátneho príslušníka pricestovať do členského štátu na to, aby tam navštívil príbuzných a hypoteticky tam prijal službuVýrok rozsudkuPojem „slobodné poskytovanie služieb“ uvedený v článku 41 ods. 1 dodatkového protokolu, podpísaného 23. novembra 1970 v Bruseli a v mene Spoločenstva uzavretého, schváleného a potvrdeného nariadením Rady (EHS) č. 2760/72 z 19. decembra 1972, sa má vykladať v tom zmysle, že nezahŕňa slobodu pre tureckých štátnych príslušníkov, príjemcov služieb, navštíviť členský štát na účely prijímania služieb v tomto štáte.