Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Tyskland) – Leyla Ecem Demirkan mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-221/11)(1 )

(Associeringsavtalet EEG-Turkiet – Tilläggsprotokollet – Artikel 41.1 – ”Standstill”-klausulen – Skyldighet att inneha visering för att få resa in i en medlemsstat – Frihet att tillhandahålla tjänster – En turkisk medborgares rätt att resa in i en medlemstat för att besöka en familjemedlem och möjligen motta tjänster.)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Leyla Ecem Demirkan

Svarande/Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Tolkning av artikel 41.1 i tilläggsprotokollet till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, av den 23 november 1970 (EGT L 293, 1972, s. 4; svensk specialutgåva, område 11, volym 1, s. 130) – Tolkning av begreppet ”den fria handeln med tjänster” i denna bestämmelse – Fråga om huruvida friheten att motta tjänster också omfattas av den fria handeln med tjänster – En turkisk medborgares rätt att bege sig till en medlemsstat för att besöka familjemedlemmar och hypotetiskt motta tjänster

Domslut

Begreppet den fria handeln med tjänster i artikel 41.1 i det tilläggsprotokoll som undertecknades i Bryssel den 23 november 1970 och som ingicks, godkändes och bekräftades för gemenskapens räkning genom rådets förordning (EEG) nr 2760/72 av den 19 december 1972, ska tolkas så, att detta begrepp inte omfattar friheten för turkiska medborgare att såsom tjänstemottagare resa in i en annan medlemsstat för att där motta tjänster.

____________

____________

(1 ) EUT C 232, 6.8.2011.