Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 3. března 2021 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice v. VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti - Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Věc C-146/21)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Odpůrci: VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti - Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Předběžná otázka

Brání směrnice 2006/112/ES1 a zásada neutrality za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, vnitrostátní právní úpravě nebo daňové praxi, podle nichž se na subjekt, který byl předmětem kontroly a byl registrován pro účely DPH po této kontrole, neuplatní mechanismus přenesení daňové povinnosti (zjednodušující opatření) – imperativně stanovený pro prodej dřeva na pni – z důvodu, že subjekt, který byl předmětem kontroly, nepožádal před uskutečněním transakcí nebo ke dni překročení maximální prahové hodnoty o registraci pro účely DPH a nebyl pro účely DPH registrován?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).