Language of document :

Pritožba, ki jo je 13. aprila 2021 vložil Évariste Boshab zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 3. februarja 2021 v zadevi T-111/19, Évariste Boshab/Svet Evropske unije

(Zadeva C-242/21 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Évariste Boshab (zastopniki: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 3. februarja 2021, ki je bila vročena 3. februarja 2021, v zadevi Évariste Boshab/Svet Evropske unije (T-111/19);

ugodi tožbi po vsebini in razglasi ničnost Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1940 z dne 10. decembra 2018 v delu, v katerem je pritožnik naveden pod št. 8 priloge k Sklepu 2010/788/SZVP, in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2018/1931 z dne 10. decembra 2018 v delu, v katerem je pritožnik naveden pod št. 8 priloge Ia k Uredbi (ES) št. 1183/20051 ;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov na obeh stopnjah.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

Pritožnik s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 3. februarja 2021, Évariste Boshab/Svet Evropske unije, T-111/19, v kateri uveljavlja dva pritožbena razloga v zvezi s kršitvijo pravice do obrambe in očitno napako pri presoji.

V zvezi s prvim pritožbenim razlogom pritožnik navaja, da je Splošno sodišče kršilo pravico do obrambe in zlasti pravico pritožnika do izjave, ker je:

menilo, da prepozna obvestitev s strani Sveta Evropske unije in to, da pritožnik ni mogel uveljavljati svojih pripomb pred zadevno odločitvijo o podaljšanju omejevalnih ukrepov, ne pomeni kršitev pravice do izjave, ker ne gre za nov element; in

ni izpeljalo nujnih ugotovitev na podlagi dejstva, da Svet v obravnavanem primeru ni opravil nobenega preverjanja.

V zvezi z drugim pritožbenim razlogom pritožnik zatrjuje, da je Splošno sodišče storilo očitno napako pri presoji, ker:

ni upoštevalo, da so omejevalni ukrepi po naravi varstveni in že po definiciji začasni, katerih veljavnost je vedno odvisna od tega, ali so dejanske in pravne okoliščine, na podlagi katerih so bili sprejeti, še vedno veljavne, in od tega, ali jih je treba, da bi bil njihov cilj uresničen, ohraniti v veljavi;

ni ugotovilo, da elementi, ki jih je predložil Svet, nikakor niso mogli utemljiti kakršnega koli ravnanja, upoštevnega z vidika merila vpisa na sporna seznama, in ki sta akta, s katerima so grobo kršene človekove pravice; in

ni sankcioniralo dejstva, da Svet ni preučil elementov, ki jih je pritožnik predložil v okviru postopka ponovnega pregleda, in da na tej osnovi ni opravil svojih preverjanj.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (UL 2005, L 193, str. 1).