Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 12. januára 2021 – Uniqa Versicherungen AG/VU

(vec C-18/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Uniqa Versicherungen AG

Odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: VU

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 20 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze1 , vykladať v tom zmysle, že tieto ustanovenia bránia prerušeniu 30-dňovej lehoty na podanie odporu proti európskemu platobnému rozkazu stanovenej článkom 16 ods. 2 tohto nariadenia, prostredníctvom ustanovenia § 1 ods. 1 rakúskeho Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (Spolkový zákon o sprievodných opatreniach ku COVID-19 v justícii), podľa ktorého sa v konaniach v občianskoprávnych veciach do 30. apríla 2020 prerušujú a od 1. mája 2020 odznova začínajú plynúť všetky procesné lehoty, plynutie ktorých vyvolala právna skutočnosť, ktorá nastala po 21. marci 2020, alebo ktoré dovtedy ešte neuplynuli?

____________

1 Ú. v. EÚ L 399, 2006, s. 1.