Language of document :

Överklagande ingett den 7 januari 2021 av Republiken Estland av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 28 oktober 2020 i mål T-594/18, Pharma Mar mot Europeiska kommissionen

(Mål C-16/21 P)

Rättegångsspråk: estniska

Parter

Klagande: Republiken Estland (ombud: N. Grünberg)

Övriga parter i målet: Pharma Mar SA, (ombud: M. Merola och V. Salvatore), Europeiska kommissionen (ombud: L. Haasbeek och A. Sipos)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 28 oktober 2020, och

förplikta vardera parten att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande.

Grunder och huvudargument

Republiken Estland framställer följande argument:

1.    Tribunalen gjorde en feltolkning av kravet på opartiskhet, som fastställs i artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004,1 genom att slå fast, såvitt avser exporter som deltar i det arbete som utförs av en vetenskaplig rådgivande grupp (SAG), att varje form av legitima tvivel som kan förekomma med avseende på deras opartiskhet inte kan uteslutas enbart på grund av den omständigheten att de är anställda vid ett universitetssjukhus.

2.    För det första gjorde tribunalen fel, vid prövningen av principen om opartiskhet, i den mening som avses i artikel 63 i förordning (EG) nr 726/2004, genom att bedöma att ett universitetssjukhus, som helhet, kan likställas med ett läkemedelsföretag.

3.    För det andra gjorde tribunalen en uppenbart oriktig bedömning vid utvärderingen av det konkurrerande läkemedlet och sambandet mellan experten och tillverkningen av det ”konkurrerande läkemedlet”.

4.    För det tredje gjorde tribunalen fel, vid prövningen av principen om opartiskhet, genom att inte korrekt bedöma sambandet mellan de berörda experterna och cellterapicentret och experternas inflytande över SAG:s beslut.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 2004, s. 1).