Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Potenza (Italien) den 31. oktober 2020 – OM mod Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR m.fl.

(Sag C-571/20)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Potenza

Parter i hovedsagen

Sagsøger: OM

Sagsøgt: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri og Conservatorio di Musica »E.R. Duni« di Matera

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 45, stk. 4, TEUF forenelig med eller i åbenbar strid med de bestemmelser og principper i EU-traktaterne (artikel 45, stk. 1-3, TEUF), som fastsætter den frie bevægelighed for personer i EU-medlemsstaterne, og navnlig med direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (det såkaldte Bolkesteindirektiv) 1 , som blev gennemført i Italien ved lovdekret nr. 59 af 26. marts 2010 (GURI nr. 94 af 23.4.2010, s. 1)?

Er artikel 45, stk. 4, TEUF, idet den sondrer mellem ansættelser i den offentlige administration og lønmodtagere i den private sektor, derudover i strid med andre end de ovennævnte bestemmelser i [EUF-traktaten], hvorefter enhver forskelsbehandling af personer er forbudt (jf. herved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 25.3.2014, Biasucci m.fl. mod Italien, ECLI:CE:ECHR:2014:0325JUD000360108)?

Er den italienske lov nr. 508 af 1999 endvidere i strid med Den Europæiske Unions regler, som forbyder foranstaltninger med tilsvarende virkning som omhandlet i artikel 28 EF og 29 EF (nu artikel 34 TEUF og 35 TEUF efter de ved Lissabontraktaten foretagne ændringer) – foranstaltninger, der er forbudt ved [EUF-traktaten], for så vidt som de synes at stille statsborgere i visse medlemsstater ringere end statsborgere i andre medlemsstater i forbindelse med den frie bevægelighed for personer samt disse personers lønforhold, sociale beskyttelse og arbejdsvilkår?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12.12.2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT 2006, L 376, s. 36).