Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Parma (Itálie) dne 30. října 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA v. Agenzia delle Entrate

(Věc C-573/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Parma

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Casa di Cura Città di Parma SpA

Žalovaný: Agenzia delle Entrate

Předběžné otázky

Existuje rozpor mezi vnitrostátními právními předpisy a právem [Evropské unie], zejména mezi čl. 19 odst. 5 a článkem 19a nařízení prezidenta republiky č. 633/72 (tedy vnitrostátním právním předpisem upravujícím mechanismus tzv. poměrné části DPH vyloučené z odpočtu) a čl. 17 odst. 2 písm. a) směrnice 77/388/EHS ze dne 17. května 19771 ?

[Je s unijním právem slučitelné] nerovné zacházení mezi italskými poskytovateli zdravotnických služeb, kteří jsou považováni za „konečné spotřebitele“ (se zatížením DPH), a poskytovateli zdravotnických služeb v jiných členských státech Evropské unie (Belgii, Bulharsku, Německu, Řecku, Francii a Španělsku), kteří jsou považováni za „zprostředkující poskytovatele“ (s právem na odpočet DPH)?

[Existuje] nerovné zacházení v režimu DPH mezi různými členskými státy Evropské unie, neboť na rozdíl od osvobození od DPH uplatňovaného v Itálii se v jiných členských státech Evropské unie (Belgii, Bulharsku, Německu, Řecku, Francii a Španělsku) na zdravotnické služby naopak uplatňuje DPH, což je důvodem, proč mají stejné zdravotnické služby různé sazby DPH, a tím i rozdílný nárok na odpočet?

[Je s unijním právem slučitelné] rozdílné postavení mezi italskými poskytovateli zdravotnických služeb (včetně Casa di Cura Città di Parma) a poskytovateli v jiných členských státech Evropské unie (Belgii, Bulharsku, Německu, Řecku, Francii a Španělsku) v souvislosti s tím, že u těchto poskytovatelů z jiných členských států podléhají zdravotnické služby dani z přidané hodnoty, a v důsledku toho rozdílné postavení italských poskytovatelů zdravotnických služeb co se týče souvisejícího nároku na odpočet nebo vrácení DPH uhrazené při nákupu?

____________

1 Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1).