Language of document : ECLI:EU:F:2013:5

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(otrā palāta)

2013. gada 28. janvārī

Lieta F‑92/12

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. punkts – Prasības pieteikums, kas iesniegts pa faksu prasības celšanas termiņā un parakstīts, izmantojot zīmogu ar tajā ietvertu advokāta parakstu vai citā veidā attēlotu parakstu – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar ko L. Marcuccio lūdz it īpaši atcelt Eiropas Komisijas lēmumu veikt ieturējumus no viņa invaliditātes pabalsta par 2011. gada oktobra, novembra un decembra mēnešiem, ka arī atlīdzināt ieturētās summas, tām pieskaitot procentus. Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas pa pastu, pa faksu 2012. gada 5. septembrī tika iesniegts dokuments, kas ir norādīts kā šī prasības pieteikuma kopija

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Ar roku izdarīts advokāta paraksts – Šauras piemērojamības materiāltiesiska norma – Pa faksu nosūtīts prasības pieteikums – Advokāta paraksts, kas izdarīts, izmantojot zīmogu vai citā veidā attēlotu parakstu – Faksa saņemšanas datums, kuru nevar ņemt vērā, lai novērtētu termiņa prasības celšanai ievērošanu – Pienācīgi parakstīta prasības pieteikuma iesniegšana pēc termiņa beigām – Prasības acīmredzama nepieņemamība

(Tiesas statūtu 21. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. punkts; Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punkts)

Prasības parakstīt pieteikumu par lietas ierosināšanu, ko var izdarīt vienīgi lietas dalībnieka pārstāvis Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. punkta pirmās daļas izpratnē, mērķis tiesiskās noteiktības nolūkā ir nodrošināt prasības pieteikuma autentiskumu un novērst risku, ka to patiesībā nav sagatavojusi šai sakarā pilnvarotā persona. Šī prasība tādēļ ir jāuzskata par būtisku formas prasību un ir jāpiemēro šauri, kas nozīmē, ka tās neievērošana ir pamats prasības atzīšanai par nepieņemamu. Šajā ziņā attiecībā uz zīmoga, kurā attēlots prasītāja pilnvarotā advokāta paraksts, izmantošanu pieteikumā par lietas ierosināšanu ir jāatzīst, ka šis netiešais un mehāniskais “paraksta” veids vien neļauj konstatēt, ka attiecīgo procesuālo dokumentu noteikti ir parakstījis advokāts pats.

Līdz ar to prasības pieteikums, kas iesniegts pa faksu un parakstīts, izmantojot zīmogu ar tajā ietveru advokāta parakstu vai citā veidā attēlotu parakstu, neietver prasītāju pārstāvošā advokāta oriģinālo parakstu pretēji tam, kā tas ir noteikts Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. punkta pirmajā daļā, un tāpēc ir jāatzīst par nepieņemamu.

No minētā izriet, ka šī dokumenta, kas nosūtīts pa faksu, saņemšanas datumu nevar ņemt vērā, lai novērtētu, vai ir ticis ievērots Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punktā paredzētais termiņš prasības celšanai, un ka šajā ziņā vērā var ņemt vienīgi tādu prasības pieteikumu, kas ir iesniegts Civildienesta tiesas kancelejā un kurā ir prasītāju pārstāvošā advokāta ar roku izdarīts paraksts.

Ja šis prasības pieteikums tiek iesniegts kancelejā pēc termiņa prasības celšanai beigām, tad tas ir jāuzskata par novēlotu, un prasība līdz ar to ir jāatzīst par nepieņemamu.

(skat. 25., 26., 29. un 30. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 23. maijs, T‑223/06 P Parlaments/Eistrup, 51. un 52. punkts.