Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

    DOMSTOLENS DOM

    den 16 mars 2004

i de förenade målen C-264/01, C-306/01, C-354/01 och C-355/01 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf): AOK Bundesverband m.fl. mot Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Mundipharma GmbH, Gödecke GmbH, Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (1)

(Konkurrens - Företag - Sjukförsäkringskassor - Konkurrensbegränsande samverkan - Tolkningen av artiklarna 81 EG, 82 EG och 86 EG - Beslut av grupper av sjukförsäkringskassor om fastställande av fasta belopp för det högsta pris som de betalar för läkemedel)

    (Rättegångsspråk: tyska)

(Preliminär översättning; den slutgiltiga översättningen kommer att publiceras i "Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt")

I de förenade målen C-264/01, C-306/01, C-354/01 och C-355/01, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) samt från Bundesgerichtshof (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i de vid de nationella domstolarna anhängiga målen mellan AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft, See-Krankenkasse, och Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01), Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01), angående tolkningen av artiklarna 81 EG, 82 EG och 86 EG, har domstolen, sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues och A. Rosas, samt domarna J.-P. Puissochet, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric och S. von Bahr (referent), generaladvokat: F.G. Jacobs, justitiesekreterare: avdelningsdirektören H.A. Rühl, den 16 mars 2004 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

Grupper av sjukförsäkringskassor, såsom AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft och See-Krankenkasse, utgör inte företag eller företagssammanslutningar i den mening som avses i artikel81 EG när de fastställer fasta belopp för det högsta pris som sjukförsäkringskassorna betalar för läkemedel.

____________

1 - EGT C 303, 27.10.2001. EGT C 348, 8.12.2001