Language of document :

Sommaires

Förenade målen C-264/01, C-306/01, C-354/01 och C-355/01


AOK Bundesverband m.fl.
mot
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. m.fl.(begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf och från Bundesgerichtshof)

”Konkurrens – Företag – Sjukförsäkringskassor – Konkurrensbegränsande samverkan – Tolkningen av artiklarna 81 EG, 82 EG och 86 EG – Beslut av grupper av sjukförsäkringskassor om fastställande av fasta belopp för det högsta pris som de betalar för läkemedel”


Sammanfattning av domen

Konkurrens – Gemenskapsbestämmelser – Företag – Begrepp – Grupper av sjukförsäkringskassor som fastställer fasta belopp för det högsta pris som de betalar för läkemedel – Omfattas inte – Villkor

(Artikel 81 EG)

Begreppet företag, inom gemenskapens konkurrensrätt, avser inte organ med uppgift att administrera lagstadgade sjukförsäkringar och pensionssystem som fyller uteslutande en social funktion och som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Så är fallet med sjukförsäkringskassor som enligt lag är skyldiga att tillhandahålla sina anslutna obligatoriska förmåner som väsentligen är identiska och som utges oberoende av avgifternas storlek, även om lagstiftaren har gett dem ett visst handlingsutrymme vid fastställandet av avgiftsnivåer i syfte att främja en god förvaltning. Eftersom sjukförsäkringskassorna således saknar möjlighet att påverka förmånerna och de gått samman i en slags gemenskap grundad på solidaritet, som gör det möjligt att utjämna kostnader och risker mellan varandra, råder det varken någon konkurrens mellan sjukförsäkringskassorna eller i förhållande till privata inrättningar vid tillhandahållande av de lagstadgade obligatoriska vård- och läkemedelsförmåner som utgör deras huvudsakliga verksamhet.

Dessa grupper av sjukförsäkringskassor agerar inte i egenskap av företag eller företagssammanslutningar i den mening som avses i artikel 81 EG när de, på grund av en skyldighet som lagstiftaren ålagt dem, fastställer fasta belopp för det högsta pris som sjukförsäkringskassorna betalar för läkemedel, eftersom de inte har något intresse som kan särskiljas från sjukförsäkringskassornas uteslutande sociala syfte, utan de fullgör en skyldighet som är oupplösligt förbunden med sjukförsäkringskassornas verksamhet inom ramen för det lagstadgade sjukförsäkringssystemet.

(se punkterna 47, 52–54, 56, 57 och 63–65 samt domslutet)