Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 11 november 2021 – UL, SA Royal Antwerp Football Club mot Union royale belge des sociétés de football association ASBL

(Mål C-680/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parter i det nationella målet

Sökande: UL, SA Royal Antwerp Football Club

Svarande: Union royale belge des sociétés de football association ASBL

Tolkningsfrågor

Ska artikel 101 FEUF tolkas så, att den utgör hinder för den plan för hemmafostrade spelare som antogs av Uefas verkställande kommitté den 2 februari 2005 och godkändes av Uefas 52 medlemsförbund vid kongressen i Tallinn den 21 april 2005 och som har verkställts genom föreskrifter som antagits av såväl Uefa som medlemsförbunden?

Ska artiklarna 45 och 101 FEUF tolkas så, att de utgör hinder för tillämpning av reglerna om hemmafostrade spelares upptagande på spelarförteckning och uttagning till match, vilka formaliserats genom artiklarna P335.11 och P.1422 i URBSFA:s förbundsföreskrifter och vilka återfinns i artiklarna B4.1[12] i avdelning 4 och B6.109 i avdelning 6 i URBSFA:s nya föreskrifter?

____________