Language of document :

Tužba podnesena 10. srpnja 2017. – Europska komisija protiv Francuske Republike

(predmet C- 416/17)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J.-F. Brakeland, agent, W. Roels, agent)

Tuženik: Francuska Republika

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je zadržavanjem na snazi učinaka odredbi čiji je cilj sprečavanje ekonomskog dvostrukog oporezivanja dividendi koje omogućuje društvu majci da u predujam koji duguje prilikom preraspodjele dioničarima dividendikoje su isplatila njezina društva kćeri, uračuna porezni odbitak vezan za raspodjelu tih dividendi, ako su one porijeklom iz društva kćeri s poslovnim nastanom u Francuskoj, ali tu mogućnost ne nude ako su dividende porijeklom iz društva kćeri s poslovnim nastanom u drugoj državi članici, jer to zakonodavstvo u potonjem slučaju ne predviđa pravo dodjeljivanja poreznog odbitka vezanog za raspodjelu tih dividendi od strane tog društva kćeri jer je, prema sudskoj praksi Conseil d'État udovoljeno zahtjevima za povrat predujmova naplaćenih kršenjem prava Unije u smislu presude Suda u predmetu C-310/09 Accor1 uz sljedeća tri ograničenja:

-     pravo na povrat nezakonito naplaćenog predujma se ograničava odbijanjem da se uzme u obzir oporezivanje društava kćeri nižeg ranga s poslovnim nastanom izvan Francuske;

-     pravo na povrat nezakonito naplaćenog predujma se ograničava neproporcionalnim zahtjevima u pogledu dokazivanja;

-     pravo na povrat nezakonito naplaćenog predujma se ograničava ograničenjem poreznog odbitka na trećinu iznosa dividende preraspodijeljene u Francuskoj porijeklom iz društva kćeri s poslovnim nastanom izvan Francuske i, iako je Conseil d'État, upravni sud koji odlučuje u posljednjem stupnju odredio ta ograničenja a da Sudu nije uputio pitanja u svrhu određivanja usklađenosti tih ograničenja s pravom Unije,

Francuska Republika povrijedila obveze koje ima na temelju načela ekvivalentnosti i djelotvornosti i na temelju članaka 49., 63. i 267. trećeg stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije

naložiti Francuskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Europska komisija prigovara Francuskoj, da je kroz ustaljenu sudsku praksu Conseil d'État, najvišeg upravnog suda, odbila u potpunosti izvršiti presudu Suda u predmetu C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique protiv Accor SA1, osobito odredivši ograničenja protivna pravu Unije za povrat nezakonito naplaćenog poreza, odnosno poreza po odbitku.

U svojoj presudi Accor, donesenoj po prethodnom pitanju, Sud je utvrdio da se francuskim poreznim propisima za sprečavanje ekonomskog dvostrukog oporezivanja dividendi održava diskriminacija u području oporezivanja dividendi porijeklom iz drugih država članica Unije. Poreze za koje je Sud utvrdio da su protivni pravu Unije treba prema tome vratiti.

Komisija smatra da Francuska ne poštuje presudu Suda u tri posebna aspekta:

-    ne uzima u obzir porez koji su već platila društva kćeri nižeg ranga koja nisu iz Francuske;

-     da bi ograničila pravo na povrat predmetnim društvima ona zadržava zahtjeve u odnosu na dokaze koje treba podnijeti, ne poštujući mjerila koja je odredio Sud;

-     apsolutno ograničava sustav poreznog odbitka na trećinu dividende koju je preraspodijelilo društvo kći koje nije iz Francuske.

Te su povrede usto nastale zbog činjenice da je Conseil d'État prekršio obvezu upućivanja prethodnog pitanja Sudu na temelju članka 267. UFEU-a.

____________

1     Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. rujna 2011. u predmetu C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA, EU :C :2011 :581