Language of document :

2017. július 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-416/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland meghatalmazott, W. Roels meghatalmazott)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel fenntartotta az osztalékok kettős adóztatásának elkerülésére irányuló azon rendelkezések joghatásait, amelyek lehetővé teszik az anyavállalat számára, hogy a leányvállalatai által kifizetett osztalékoknak a részvényesei közötti újrafelosztása után fizetendő forrásadó-előlegből levonja az ezen osztalékok felosztásához fűződő adójóváírást, amennyiben azok franciaországi székhelyű leányvállalattól származnak, viszont nem biztosítja e lehetőséget akkor, ha ezek az osztalékok más tagállamban székhellyel rendelkező leányvállalattól származnak, mivel ez a szabályozás ez utóbbi esetben nem teszi lehetővé ezen osztalékoknak az e leányvállalat általi fizetéséhez fűződő adójóváírást, amennyiben a Conseil d’État (államtanács) ítélkezési gyakorlata szerint az olyan forrásadó-előlegek visszatérítése iránti kérelmeknek, amelyeket a Bíróság Accor ítélete (C-310/09)1 értelmében az uniós jog megsértésével szedtek be, az alábbi három korlátozás mellett adnak helyt:

-     a jogellenesen beszedett forrásadó-előleg visszatérítéséhez való jogot korlátozza, hogy megtagadják a vállalati láncban lejjebb elhelyezkedő, Franciaországon kívüli székhelyű leányvállalatokra kivetett adók figyelembevételét;

-     a jogellenesen beszedett forrásadó-előleg visszatérítéséhez való jogot a bizonyítással kapcsolatos aránytalan követelmények korlátozzák;

-     a jogellenesen beszedett forrásadó-előleg visszatérítéséhez való jogot korlátozza, hogy az adójóváírás a Franciaországon kívüli székhelyű leányvállalattól származó, Franciaországban újra felosztott osztalék összegének egyharmadára korlátozódik, továbbá mivel a Conseil d’État végső fokon eljáró közigazgatási bíróságként anélkül állapította meg e korlátozásokat, hogy előtte a Bírósághoz fordult volna annak eldöntése érdekében, hogy e korlátozások összeegyeztethetők-e az uniós joggal –

nem teljesítette az egyenértékűség és a hatékonyság elvéből, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkéből, 63. cikkéből és 267. cikkének harmadik bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Bizottság azt kifogásolja, hogy Franciaország a Conseil d’État, vagyis a legmagasabb szintű közigazgatási bírósága által kialakított ítélkezési gyakorlaton keresztül megtagadta, hogy biztosítsa a Bíróság C-310/09. sz., Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique kontra Accor SA ügyben hozott ítéletének teljes körű érvényesülését, különösen azáltal, hogy a jogellenesen beszedett adó, vagyis a forrásadó visszatérítése vonatkozásában az uniós joggal ellentétes korlátozásokat írt elő.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés alapján hozott Accor ítéletében a Bíróság megállapította, hogy az osztalékok kettős adóztatásának elkerülésére irányuló francia adójogi szabályok az Európai Unió más tagállamaiból származó osztalékok adóztatása tárgyában hátrányos megkülönböztetést alkalmaztak. A Bíróság által az uniós joggal ellentétesnek ítélt adókat tehát vissza kell téríteni.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Franciaország három konkrét szempontból nem tartja tiszteletben a Bíróság ítéletét:

-    nem veszi figyelembe a vállalati láncban lejjebb elhelyezkedő, nem francia leányvállalatok által már megfizetett adókat;

-     az érintett társaságok visszatérítéshez való jogának korlátozása érdekében a bizonyítékokra vonatkozó olyan követelményeket tart hatályban, amelyek nem tartják tiszteletben a Bíróság által kialakított kritériumokat;

-     az adójóváírási rendszert abszolút módon a nem francia leányvállalatoktól származó, újra felosztott osztalék összegének egyharmadára korlátozza.

A fenti jogsértések ezenkívül abból erednek, hogy a Conseil d’État nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy az EUMSZ 267. cikk alapján előzetes döntéshozatal céljából kérdést terjesszen a Bíróság elé.

____________

1     A Bíróság (első tanács) 2011. szeptember 15-i Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique kontra Accor SA ítélete (C-310/09, EU :C :2011 :581).