Language of document :

Tožba, vložena 10. julija 2017 – Evropska komisija/Republika Francija

(Zadeva C-416/17)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland, agent, W. Roels, agent)

Tožena stranka: Republika Francija

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Republika Francija s tem, ko je ohranila učinke določb, katerih cilj je odprava ekonomskega dvojnega obdavčevanja dividend in ki matični družbi omogočajo, da od predplačila davka, ki ga mora plačati ob nadaljnji razdelitvi dividend, ki so ji jih izplačale odvisne družbe, svojim delničarjem, odbije davčni odbitek, povezan z razdelitvijo teh dividend, če jih je prejela od odvisne družbe s sedežem v Franciji, te možnosti pa ne ponuja, če je te dividende izplačala odvisna družba s sedežem v drugi državi članici, ker ta zakonodaja v zadnjenavedenem primeru ne priznava pravice do odobritve davčnega odbitka, povezanega z razdelitvijo teh dividend, ki jo opravi ta odvisna družba, saj je v skladu s sodno prakso Conseil d'État prošnjam za vračilo predplačil davka, prejetih ob kršitvi prava Unije v smislu sodbe Sodišča v zadevi C-310/09 Accor1 , ugodeno pod temi tremi omejitvami:

-     pravica do vračila nezakonito obračunanega predplačila davka je omejena s tem, da se ne upošteva obdavčitev družb vnukinj s sedežem zunaj Francije;

-     pravica do vračila nezakonito obračunanega predplačila davka je omejena z nesorazmernimi zahtevami na področju dokazovanja;

-     pravica do vračila nezakonito obračunanega predplačila davka je omejena z omejitvijo davčnega odbitka tretji osebi od zneska dividende, ki ga je hčerinska družba s sedežem zunaj Francije izplačala v Franciji, čeprav je Conseil d'État, upravno sodišče, ki odloča na zadnji stopnji, določilo te omejitve, ne da bi Sodišču postavilo vprašanje za ugotovitev skladnosti teh omejitev s pravom Unije,

ni izpolnila obveznosti na podlagi načel enakovrednosti in učinkovitosti ter na podlagi členov 49, 63 in 267, tretji odstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Republiki Franciji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Evropska komisija Franciji očita, da je prek ustaljene sodne prakse Conseil d'État, njenega najvišjega upravnega sodišča, odrekla zagotovitev polnega učinka sodbe Sodišča v zadevi C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA1, zlasti s tem, da je za vračilo neupravičeno pobranega davka, in sicer pri viru odtegnjenega davka na dohodke iz premoženja, naložila omejitve v nasprotju s pravom Unije.

Sodišče je v sodbi Accor, izdani na podlagi vprašanja za predhodno odločanje, ugotovilo, da se s francoskimi davčnimi pravili za odpravo ekonomskega dvojnega obdavčevanja dividend ohranja diskriminacija na področju obdavčevanja dividend, ki izvirajo iz drugih držav članic EU. Obdavčitve, za katere je Sodišče ugotovilo, da so v nasprotju s pravom Unije, je torej treba vrniti.

Komisija meni, da Francija ne spoštuje sodbe Sodišča glede treh specifičnih točk:

-    ne upošteva davka, ki so ga že plačale družbe vnukinje s sedežem zunaj Francije;

-     za omejitev pravice zadevnih družb do vračila ohranja zahteve glede dokazovanja, pri čemer ne spoštuje meril, ki jih je določilo Sodišče;

-     sistem davčnega odbitka dividende, ki jo je izplačala hčerinska družba s sedežem zunaj Francije, tretji osebi omejuje absolutno.

Te kršitve poleg tega izvirajo iz tega, da Conseil d'État ni izpolnilo obveznosti postavitve vprašanja za predhodno odločanje Sodišču na podlagi člena 267 PDEU.

____________

1     Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. septembra 2011 v zadevi C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA, EU:C:2011:581