Language of document :

14. aprillil 2006 esitatud hagi - Irène Bianchi versus Euroopa Koolitusfond

(Kohtuasi F-38/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Irène Bianchi (Torino, Itaalia) (esindaja: advokaat M. -A.. Lucas)

Kostja: Euroopa Koolitusfond

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Koolitusfondi direktrissi otsus mitte pikendada hageja töösuhet ajutise teenistujana, mis tehti talle teatavaks 24. oktoobri 2005. aasta teatega;

kohustada Euroopa Koolitusfondi hüvitama hageja poolt kantud materiaalne ja mittevaraline kahju koos seadusest tuleneva intressiga;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kelle Euroopa Koolitusfond võttis 2000. aastal tööle ajutise teenistuja lepinguga, mis sõlmiti esialgu kolmeks aastaks ja mida seejärel pikendati 15. aprillini 2006, vaidlustab otsuse tema töösuhet peale seda kuupäeva mitte pikendada.

Tühistamishagi toetuseks esitab hageja neli väidet, millest esimene tuleneb kaitseõiguse üldpõhimõtte ja personalieeskirjade artikli 26 rikkumisest seeläbi, et negatiivset hinnangut, mille rahandusosakonna juhataja saatis Euroopa Koolitusfondi direktrissile, ei edastatud hagejale ega lisatud tema isiklikku toimikusse.

Teine väide tugineb põhjendamiskohustuse, mis tuleneb Euroopa Koolitusfondi direktrissi 26. veebruari 1997. aasta otsusest, mis käsitleb lepingute pikendamist, ja personalieeskirjade artikli 25 lõigust 2, rikkumisele seeläbi, et hagejat ei teavitatud vaidlustatud otsuse põhjendustest piisavalt.

Kolmas väide tuleneb eespool viidatud 26. veebruari 1997. aasta otsusega kehtestatud menetluste mitmetest rikkumistest.

Neljas väide tuleneb ilmsetest hindamisvigadest, mida Euroopa Koolitusfondi direktriss tegi seoses vajadusega hinnata hagejat eelkõige ümberkorraldusest tuleneva administratiivassistendi ametikoha suhtes, seoses viisiga, kuidas hageja oma tööülesandeid täitis ning samuti seoses teenistuse huviga.

Kahju hüvitamise nõude toetuseks väidab hageja, et vaidlustatud otsuse õigusvastasus kujutab endast sellist õiguste rikkumist, mis on tekitanud ja ohustab veel tekitada talle tõsist mittevaralist ja materiaalset kahju.

____________