Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 14. aprīlī - Irène Bianchi pret Eiropas Izglītības fondu

(lieta F-38/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Irène Bianchi, Turīna (Itālija) (pārstāvis - M.A. Lukas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Izglītības fonds

Prasītājas prasījumi:

atcelt Fonda direktores lēmumu nepagarināt līgumu ar prasītāju kā pagaidu darbinieci, par ko viņai tika paziņots ar 2005. gada 24. oktobra paziņojumu;

piespriest Fondam atlīdzināt prasītājai nodarītos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kā arī likumiskos procentus;

piespriest Eiropas Izglītības fondam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas 2002. gadā tika pieņemta darbā Fondā saskaņā ar pagaidu darbinieka līgumu, kas sākotnēji tika noslēgts uz trīs gadiem un pēc tam pagarināts līdz 2006. gada 15. aprīlim, apstrīd lēmumu nepagarināt viņas līgumu pēc šī datuma.

Savas prasības atcelt tiesību aktu pamatojumam viņa min četrus pamatus, no kuriem pirmais ir par vispārējā tiesību principa par tiesībām uz aizstāvēšanos un Civildienesta noteikumu 26. panta pārkāpumu, jo Fonda direktorei adresētais finanšu departamenta vadītāja negatīvais vērtējums nedz tika nodots prasītājai, ne arī ievietots viņas lietā.

Otrais pamats ir par pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, ko rada Fonda direktora 1997. gada 26. februāra lēmums par līgumu pagarināšanu, un Civildienesta noteikumu 25. panta otrās daļas pārkāpumu, jo prasītāja netika pietiekami informēta par apstrīdētā lēmuma pamatojumu.

Trešais pamats ir par vairākiem iepriekšminētajā 1997. gada 26. februāra lēmumā noteikto procedūru pārkāpumiem.

Ceturtais pamats ir par acīmredzamām kļūdām vērtējumā, ko Fonda direktore ir pieļāvusi attiecībā uz prasītājas kompetences nepieciešamību saistībā ar administratīvo asistentu amatiem pēc reformas, attiecībā uz to, kā prasītāja ir pildījusi savus pienākumus, kā arī attiecībā uz dienesta interesēm.

Savas prasības par zaudējumu atlīdzību pamatojumam prasītāja atzīmē, ka apstrīdētā lēmuma nelikumības ir daudzu pārkāpumu pamats, kas viņai ir nodarīti un var nodarīt būtisku un neatgriezenisku morālo un materiālo kaitējumu.

____________