Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 29 maart 2007 -Chassagne / Commissie

(Zaak F-39/06)1

(Ambtenaren - Bezoldiging - Jaarlijkse reiskosten - Bepalingen van toepassing op ambtenaren afkomstig uit Frans overzees departement - Artikel 8 van bijlage VII bij gewijzigd Statuut - Beroep kennelijk rechtens ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Olivier Chassagne (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en Y. Minatchy, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en V. Joris, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en I. Sulce, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Enerzijds, vaststelling dat artikel 8 van bijlage VII bij het Statuut, in de sinds 1 mei 2004 geldende versie, onwettig en dientengevolge niet op verzoeker van toepassing is om het bedrag van de vergoeding van zijn jaarlijkse reiskosten vast te stellen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum van de beschikking

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 53.