Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 29 mars 2007 - Chassagne mot kommissionen

(Mål F-39/06)1

(Tjänstemän - Lön - Årliga resekostnader - Bestämmelser tillämpliga på tjänstemän vars ursprungsort är ett franskt utomeuropeiskt departement - Artikel 8 i bilaga VII till de ändrade tjänsteföreskrifterna - Uppenbart att ansökan helt saknar rättslig grund)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och V. Joris)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och I. Sulce)

Saken

En talan dels om erkännande av att artikel 8 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna i den lydelse som gäller sedan den 1 maj 2004 är olaglig, och, som en följd härav, att den inte är tillämplig på sökanden vid fastställandet av ersättningen för ålig resekostnad, dels om skadestånd.

Avgörande

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 131, s. 53, 3.6.2006.