Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от 28 юни 2007 г. - Bianchi / Fondation européenne pour la formation (ETF)

(Дело F-38/06)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Договор с определен срок -Непродължаване - Професионална некомпетентност - Задължение за представяне на мотиви- Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Irène Bianchi (Tорино, Италия) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейска фондация за обучение (ЕФО) (представители: M. Dunbar, подпомаган от G. Vandersanden, avocat)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на директора на Европейската фондация за обучение да не продължи договора на ищцата като срочно нает служител и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля иска.

Всяка страна понася собствените си разноски.

____________

1 - ОВ C 143, 17.6.2006 г., стр 37.