Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. decembra 2007 - Marcuccio/Komisia

(vec F-40/06)1

(Verejná služba - Zamestnanci - Žiadosť o informáciu o osobných veciach zaslaných z miesta výkonu práce do miesta trvalého bydliska - Zastavenie konania - Zjavne nedôvodná žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: V. Messa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, a C. Berardis-Kayser, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie implicitného rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o zaslanie overenej kópie nákladného listu týkajúceho sa zaslania jeho osobných vecí z Angoly do Talianska a na druhej strane žaloba o náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Nie je opodstatnené rozhodnúť o návrhoch na zrušenie.

2.    Návrhy na náhradu škody sa zamietajú ako zjavne nedôvodné.

3.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a všetky trovy konania uplatnené Komisiou Európskych spoločenstiev.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006, s. 37.