Language of document : ECLI:EU:F:2007:215

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

6. december 2007

Sag F-40/06

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – ansøgning om oplysning om personlige ejendele transporteret fra tjenestestedet til bopælen – ufornødent at træffe afgørelse – åbenbart, at erstatningspåstanden skal afvises«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Luigi Marcuccio har nedlagt påstand dels om annullation af den stiltiende afvisning af hans ansøgning om at få tilstillet en genpart af fragtbrevet vedrørende transporten af hans personlige ejendele fra Angola til Italien, dels om erstatning.

Udfald: Det er ikke længere fornødent at træffe afgørelse vedrørende annullationspåstanden. Erstatningspåstandene forkastes som ugrundede. Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

1.      Retspleje – sagsøger, hvis krav blev opfyldt, efter at søgsmålet blev anlagt – sagsgenstanden bortfaldet – ufornødent at træffe afgørelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd – institutionernes ansvar uden for kontraktforhold – ulovlighed – skade – årsagsforbindelse – kumulative betingelser

1.      Eftersom sagsøgeren efter at have anlagt sagen i det væsentlige har fået alle sine krav over for institutionen opfyldt, er genstanden for hans søgsmål med påstand om annullation af den stiltiende afvisning på hans ansøgning bortfaldet, hvorfor det ikke længere er fornødent at træffe afgørelse.

(jf. præmis 26)

2.      Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold forudsætter opfyldelse af en række betingelser vedrørende retsstridigheden af den adfærd, som fællesskabsinstitutionerne hævdes at have udvist, at der foreligger et tab, og at der er årsagsforbindelse mellem institutionens adfærd og det påberåbte tab. Det er tilstrækkeligt, at en af disse betingelser ikke er opfyldt, for at sagsøgte frifindes i det hele, uden at det er nødvendigt at undersøge, om de øvrige betingelser for dette ansvar er opfyldt.

(jf. præmis 44)

Henvisning til:

Retten, 10. november 2004, sag T-165/03, Vonier mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 343, og II, s. 1575, præmis 78.