Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (trešā palāta)

2007. gada 29. martā

Lieta F‑39/06

Olivier Chassagne

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Atalgojums – Ikgadējie ceļa izdevumi – Tiesību normas, kas piemērojamas ierēdņiem, kuru izcelsme ir Francijas aizjūras departaments – Grozīto Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. pants – Prasības pieteikums, kam acīmredzami nav nekāda tiesiska pamata

Priekšmets Prasība, kas celta, saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Chassgane lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa 2005. gada 23. septembrī iesniegtā sūdzība saistībā ar izziņu par viņa atalgojumu 2005. gada jūlijā, kā arī, pēc būtības, atcelt minēto izziņu par atalgojumu un, otrkārt, atlīdzināt morālo kaitējumu un finansiālos zaudējumus, ko viņš esot cietis

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Civildienesta noteikumi – Grozījumi

(Civildienesta noteikumi; Padomes Regula Nr. 723/2004)

2.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par ierēdņa ikgadējo ceļa izdevumu atlīdzību

(EKL 241. pants un 299. panta 2. un 3. punkts; Civildienesta noteikumu 91. pants, VII pielikuma 8. pants)

1.      Kopienu tiesiskā regulējuma, ar ko groza Civildienesta noteikumus, pieņemšanu nevar apstrīdēt, pamatojoties uz faktu, ka nav publicēta noteikumu, ar kuriem tiek regulēts Eiropas Savienības iestāžu ierēdņu stāvoklis, konsolidētā versija. Tiesiskā regulējuma spēkā esamība ir atkarīga no tā regulāras publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; šī obligātā prasība ir ievērota gan attiecībā uz sākotnējo tiesisko regulējumu, ar ko ieviesa minētos Civildienesta noteikumus, gan attiecībā uz regulām, ar kurām tos vēlāk grozīja, tostarp arī attiecībā uz pēdējo Regulu Nr. 723/2004. Katrā ziņā Civildienesta noteikumu konsolidētā versija ir pieejama Komisijas interneta vietnē, turklāt tā iespiestā veidā parasti tiek izsniegta katram ierēdnim, tam stājoties amatā. Turklāt neviena tiesību norma neparedz ne pienākumu publicēt Civildienesta noteikumu vai pētījumu par turpmāku Civildienesta noteikumu grozījumu iedarbību uz konsolidēto tekstu, ne arī nosaka kārtību, kādā ir jāpublicē darbiniekiem paredzētā informācija, tāpat arī neviena tiesību norma nesaista Civildienesta noteikumu spēkā esamību ar šādu publikāciju. Tāds pats secinājums izdarāms attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu šķietamo neinformētību par grozīto Civildienesta noteikumu konsolidēto versiju. Tādēļ grozīto Civildienesta noteikumu to pilnā apjomā tiesiskumu nevar apstrīdēt saistībā ar pārskatāmības, demokrātijas un tiesiskās drošības principa pārkāpumu.

(skat. 22.–25. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 15. marts, T‑100/92 La Pietra/Komisija, Recueil FP, I‑A‑83. un II‑275. lpp., 45. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 23. janvāris, F‑43/05 Chassagne/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑0000. un II‑0000. lpp., 109. un 110. punkts.

2.      Tiesvedībā par Eiropas Kopienu ierēdņa ikgadējo ceļa izdevumu atlīdzību prasītājam nav pamata atsaukties uz regulas par Eiropas civildienestu prettiesiskumu, motivējot ar to, ka šajā regulā neesot ietvertas īpašas normas, kas būtu labvēlīgas EKL 299. panta 2. un 3. punktā paredzētajām teritorijām, tā kā jautājums par šo atlīdzību neietilpst Līguma minētā normatīvā regulējuma jomā.

(skat. 27. punktu)