Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 29. marca 2007

Vec F‑39/06

Olivier Chassagne

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Odmena – Cestovné výdavky za rok – Ustanovenia uplatniteľné na úradníkov pochádzajúcich z francúzskych zámorských departementov – Článok 8 prílohy VII zmeneného a doplneného služobného poriadku – Žaloba zjavne bez právneho základu“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou O. Chassagne navrhuje jednak zrušenie rozhodnutia Komisie zamietajúceho jeho sťažnosť podanú 23. septembra 2005 proti jeho výplatnej listine za júl 2005, ako aj v podstate zrušenie uvedenej výplatnej listiny, a jednak náhradu nemajetkovej a majetkovej ujmy, ktorá mu údajne vznikla

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Služobný poriadok – Zmena a doplnenie

(Služobný poriadok úradníkov; nariadenie Rady č. 723/2004)

2.      Úradníci – Žaloba – Žaloba týkajúca sa otázky náhrady cestovných výdavkov úradníkov za rok

(Článok 241 ES a článok 299 ods. 2 a 3 ES; Služobný poriadok úradníkov, článok 91; príloha VII, článok 8)

1.      Prijatie nariadenia Spoločenstva, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov, nemôže byť vadné z dôvodu neuverejnenia konsolidovaného znenia ustanovení upravujúcich postavenie úradníkov inštitúcií Európskej únie. Platnosť právnej úpravy totiž závisí od jej riadneho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, formálnej požiadavky, ktorá bola splnená tak pri pôvodnom nariadení stanovujúcom služobný poriadok, ako aj pri nariadeniach, ktoré ho neskôr menili a dopĺňali, vrátane posledného nariadenia č. 723/2004. V každom prípade je konsolidované znenie služobného poriadku prístupné na internetovej stránke Komisie a vytlačená verzia sa okrem toho zvyčajne poskytuje každému úradníkovi pri jeho nástupe do služby. Navyše nijaké právne pravidlo nestanovuje povinnosť uverejniť konsolidované znenie služobného poriadku alebo štúdií o účinkoch budúcej reformy služobného poriadku, ani nestanovuje formy, podľa ktorých sa má uskutočniť zverejnenie informácií určených zamestnancom, rovnako ako nijaké ustanovenie nepodmieňuje platnosť pravidiel služobného poriadku takým uverejnením. Taký istý záver platí, pokiaľ ide o údajný nedostatok informácií pre občanov Európskej únie o konsolidovanom znení zmeneného a doplneného služobného poriadku. Zákonnosť zmeneného a doplneného služobného poriadku ako celku sa nemôže spochybniť z dôvodu porušenia zásady transparentnosti, demokracie a právnej istoty.

(pozri body 22 – 25)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 15. marca 1994, La Pietra/Komisia, T‑100/92, Zb. VS s. I‑A‑83, II‑275, bod 45

Súd pre verejnú službu: 23. januára 2007, Chassagne/Komisia, F‑43/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 109 a 110

2.      V rámci sporu týkajúceho sa otázky náhrady cestovných výdavkov úradníkov Európskych spoločenstiev za rok žalobca nemôže namietať protiprávnosť nariadenia o európskej verejnej službe z dôvodu, že toto nariadenie neobsahuje osobitné pravidlá v prospech území uvedených v článku 299 ods. 2 a 3 ES, keďže otázka tejto náhrady nepatrí do normatívnej pôsobnosti uvedeného ustanovenia Zmluvy.

(pozri bod 27)