Language of document :

2020 m. kovo 24 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A / O

(Byla C-143/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: A

Atsakovas: O

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo1 185 straipsnio 3 dalies i punktą, 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo2 36 straipsnio 1 dalį, siejamą su III priedo A dalies 12 punktu, reikia aiškinti taip, kad sudarydamas su investiciniu fondu (draudimo kapitalo fondu) susijusias gyvybės draudimo sutartis, kai fondo pagrindinis turtas yra išvestinės priemonės (arba struktūrizuotos finansinės priemonės, apimančios išvestines priemones), draudikas ar draudėjas (kuris siūlo tokį draudimą, platina draudimo produktą, „parduoda“ draudimą) privalo draudžiamam vartotojui pateikti informaciją apie pagrindinės priemonės (išvestinės priemonės arba struktūrizuotos finansinės priemonės, apimančios išvestines priemones) pobūdį, tipo specifikaciją, savybes (angl. „indication of the nature“, vok. „Angabe der Art.“, pranc. „indications sur la nature“), ar pakanka nurodyti tik bazinio (pagrindinio) turto tipą nepateikiant tokios priemonės apibūdinimo?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta, kad draudikas ar draudėjas (kuris siūlo tokį draudimą, platina draudimo produktą, „parduoda“ draudimą, susijusį su investiciniu fondu – draudimo kapitalo fondu) privalo vartotojui pateikti informaciją apie pagrindinės priemonės (išvestinės priemonės arba struktūrizuotos finansinės priemonės, apimančios išvestines priemones) pobūdį, tipo specifikaciją ir savybes, ar Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 3 dalies i punktą, Direktyvos 2002/83/EB 36 straipsnio 1 dalį, siejamą su III priedo A dalies 12 punktu, reikia aiškinti taip, kad draudžiamam vartotojui pateikiama informacija apie pagrindinės priemonės (išvestinės priemonės arba struktūrizuotos finansinės priemonės, apimančios išvestines priemones) pobūdį, tipo specifikaciją, savybes turi apimti tokią pačią informaciją, kokios reikalaujama pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB3 , 19 straipsnio 3 dalį ir 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES4 (toliau – Direktyva 2014/65/ES), 24 straipsnio 4 dalį, t. y. išsamią informaciją apie išvestines finansines priemones ir siūlomas investavimo strategijas, kuri turėtų apimti atitinkamas gaires ir įspėjimus apie riziką, susijusią su investavimu į tokias priemones arba su individualiomis investavimo strategijomis, įskaitant visų pirma informaciją apie pagrindinės priemonės vertinimo metodiką, kurią draudikas ar skaičiavimo agentas taiko draudimo apsaugos laikotarpiu, informaciją apie riziką, susijusią su išvestine finansine priemone ir jos emitentu, įskaitant informaciją, susijusią su išvestinės priemonės vertės pokyčiais laikui bėgant, atskirais veiksniais, lemiančiais šiuos pokyčius, ir jų įtakos vertei laipsniu?

3.    Ar Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 4 dalį reikėtų aiškinti taip, kad sudarydamas gyvybės ir išgyvenimo iki tam tikro amžiaus draudimo sutartis su investiciniu fondu (draudimo kapitalo fondu), kai fondo pagrindinis turtas yra išvestinė priemonė (arba struktūrizuotos finansinės priemonės, apimančios išvestines priemones), draudikas ar draudėjas (kuris siūlo tokį draudimą, platina draudimo produktą, „parduoda“ draudimą) privalo draudžiamam vartotojui pateikti tokią pačią informaciją, kokios reikalaujama pagal Direktyvos 2004/39/EB 19 straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 4 dalį, t. y. išsamią informaciją apie išvestines finansines priemones ir siūlomas investavimo strategijas, kuri turėtų apimti atitinkamas gaires ir įspėjimus apie riziką, susijusią su investavimu į tokias priemones arba su individualiomis investavimo strategijomis, įskaitant visų pirma informaciją apie pagrindinės priemonės vertinimo metodiką, kurią draudikas ar skaičiavimo agentas taiko draudimo apsaugos laikotarpiu, informaciją apie riziką, susijusią su išvestine finansine priemone ir jos emitentu, įskaitant informaciją, susijusią su išvestinės priemonės vertės pokyčiais laikui bėgant, atskirais veiksniais, lemiančiais šiuos pokyčius, ir jų įtakos vertei laipsniu?

4.    Jei atsakymas į antrąjį ar trečiąjį klausimą (arba abu) būtų teigiamas, ar tai, kad draudikas arba draudėjas, siūlantis su investiciniu fondu (draudimo kapitalo fondu) susijusį gyvybės draudimą, nepateikia draudžiamam vartotojui reikalaujamos (antrajame ir trečiajame klausimuose nurodytos) informacijos, yra nesąžininga komercinė praktika, kaip tai suprantama pagal 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/20045 , 5 straipsnį, ar reikalaujamos informacijos nepateikimas yra klaidinanti komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal tos direktyvos 7 straipsnį?

5.    Jei atsakymas į antrąjį ir trečiąjį klausimus būtų neigiamas, ar tai, kad draudikas ar draudėjas (kuris siūlo tokį draudimą, platina draudimo produktą, „parduoda“ su investiciniu fondu (draudimo kapitalo fondu) susijusį gyvybės draudimą) aiškiai neinformuoja vartotojo, jog investicinio fondo (draudimo kapitalo fondo) lėšos yra investuojamos į išvestines finansines priemones (arba struktūrizuotas finansines priemones, apimančias išvestines priemones), yra nesąžininga komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 5 straipsnį, ar reikalaujamos informacijos nepateikimas yra klaidinanti komercinė veikla, kaip suprantama pagal tos direktyvos 7 straipsnį?

6.    Jei atsakymas į antrąjį ir trečiąjį klausimus būtų neigiamas, ar tai, kad draudikas ar draudėjas, kuris siūlo su investiciniu fondu (draudimo kapitalo fondu) susijusį gyvybės draudimą, išsamiai nepaaiškina vartotojui tikslaus priemonės, į kurią investuojamos investicinio fondo (draudimo kapitalo fondo) lėšos, apibūdinimo, kuris apimtų informaciją apie tokios priemonės veikimo principus, kai priemonė yra išvestinė (arba struktūrizuota finansinė priemonė, apimanti išvestinę priemonę), yra nesąžininga komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 5 straipsnį, ar reikalaujamos informacijos nepateikimas yra klaidinanti komercinė veikla, kaip tai suprantama pagal tos direktyvos 7 straipsnį?

____________

1 OL L 335, 2009, p. 1.

2 OL L 345, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 6 t., p. 3.

3 OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 263.

4 OL L 173, 2014, p. 349.

5 OL L 149, 2005, p. 22.