Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 24 февруари 2022 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Полша) — A/O (C‑143/20), G. W., E. S./A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20)

(Съединени дела C-143/20 и С-213/20)1

(Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Пряко животозастраховане — Договори за групова застраховка „Живот“, наричани „unit-linked“, които са свързани с инвестиционни фондове — Директива 2002/83/ЕО — Член 36 — Директива 2002/92/ЕО — Член 12, параграф 3 — Задължение за предоставяне на преддоговорна информация — Указание за характера на основните активи при застрахователните договори „unit-linked“ — Приложно поле — Обхват — Директива 2005/29/ЕО — Член 7 — Нелоялни търговски практики — Заблуждаващо бездействие)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Страни в главното производство

Ищци: A (C-143/20), G. W., E. S. (C‑213/20)

Ответници: O (C-143/20), A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20)

Диспозитив

Член 36, параграф 1 от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година относно животозастраховането трябва да се тълкува в смисъл, че посочената в него информация следва да се съобщи на потребителя, който в качеството на застраховано лице се присъединява към договор за групова застраховка „Живот“, свързан с инвестиционен фонд, сключен между застрахователно предприятие и предприятие, което е титуляр на полици. Застрахователното предприятие трябва да предостави тази информация на предприятието, титуляр на полици, което следва да я предостави на потребителя преди присъединяването на последния към договора, заедно с други уточнения, евентуално необходими с оглед на неговите изисквания и нужди съгласно тази разпоредба, разгледана във връзка с член 12, параграф 3 от Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 година относно застрахователното посредничество.

Член 36, параграф 1 от Директива 2002/83 във връзка с част A, точка a)12 от приложение III към нея трябва да се тълкува в смисъл, че указанията относно естеството на основните активи, които трябва да бъдат съобщени на потребителя, преди той да се присъедини към договор за групова застраховка „Живот“, свързан с инвестиционен фонд, трябва да съдържат указания относно съществените характеристики на тези основни активи. Указанията:

трябва да съдържат ясна, точна и разбираема информация за икономическото и правното естество на основните активи, както и за свързаните с тях структурни рискове, и

не трябва непременно да съдържат изчерпателна информация относно естеството и мащаба на всички рискове, свързани с инвестирането в дадените основни активи, нито същата информация като тази, която емитентът на съставляващите ги финансови инструменти е предоставил на застрахователното предприятие в съответствие с член 19, параграф 3 от Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета.

Член 36, параграф 1 от Директива 2002/83 трябва да се тълкува в смисъл, че информацията по част A, точка a)12 от приложение III към нея не трябва непременно да бъде съобщена на потребителя, който като застраховано лице се присъединява към договор за групова застраховка „Живот“, свързан с инвестиционен фонд, в рамките на отделна преддоговорна процедура, но той допуска национална разпоредба, съгласно която е достатъчно тази информация да бъде спомената в договора, при условие той да бъде предоставен на потребителя преди неговото присъединяване своевременно, така че да може да направи осведомен избор на застрахователния продукт, който е най-подходящ за неговите нужди.

Член 36, параграф 1 от Директива 2002/83 трябва да се тълкува в смисъл, че не изисква неправилното изпълнение на задължението за предоставяне на информацията по част A, точка a)12 от приложение III към нея да води до нищожност или недействителност на договор за групова застраховка „Живот“, свързан с инвестиционен фонд, или на декларацията за присъединяване към него, като по този начин предоставя на присъединения към договора потребител правото на възстановяване на платените застрахователни премии, при условие предвидените в националното право процесуални правила за предявяване на правото на информация да не са от естество да поставят под въпрос ефективността на това право чрез възпиране на потребителя от неговото упражняване.

Член 7 от Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) трябва да се тълкува в смисъл, че несъобщаването на потребителя, който се присъединява към договор за групова застраховка „Живот“, свързан с инвестиционен фонд, на информацията по член 36, параграф 1 от Директива 2002/83 във връзка с част А, точка а)12 от приложение III към нея, може да представлява заблуждаващо бездействие по смисъла на тази разпоредба.

____________

1 ОВ C 209, 22.6.2020 г.

ОВ C 304, 14.9.2020 г.