Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.2.2022 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie – Puola) – A v. O (C‑143/20), G. W. ja E. S. v. A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20)

(yhdistetyt asiat C-143/20 ja C-213/20)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Henkivakuutus – Sijoitusrahastoon sidotut (”unit-linked”) henkivakuutukset – Direktiivi 2002/83/EY – 36 artikla – Direktiivi 2002/92/EY – 12 artiklan 3 kohta – Sopimuksentekoa edeltävää tiedottamista koskeva velvollisuus – Sijoitussidonnaisten vakuutusten perustana olevien varojen luonnetta koskevat tiedot – Soveltamisala – Ulottuvuus – Direktiivi 2005/29/EY – 7 artikla – Sopimattomat kaupalliset menettelyt – Harhaanjohtava mainitsematta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantajat: A (C-143/20), G. W. ja E. S. (C‑213/20)

Vastaajat: O (C-143/20), A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20)

Tuomiolauselma

Henkivakuutuksesta 5.11.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/83/EY 36 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siinä tarkoitetut tiedot on annettava kuluttajalle, joka liittyy vakuutettuna sijoitusrahastoon sidottua ryhmähenkivakuutusta koskevaan sopimukseen, joka on tehty vakuutusyrityksen ja vakuutuksenottajana olevan yrityksen välillä. Vakuutusyrityksen on annettava kyseiset tiedot vakuutuksenottajana olevalle yritykselle, jonka on kyseisen säännöksen, luettuna yhdessä vakuutusedustuksesta 9.12.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY 12 artiklan 3 kohdan kanssa, mukaisesti välitettävä ne kyseiselle kuluttajalle ennen tämän liittymistä kyseiseen sopimukseen, ja kyseisten tietojen on sisällettävä kaikki muut täsmennykset, jotka osoittautuvat tarpeellisiksi, kun otetaan huomioon kyseisen kuluttajan vaatimukset ja tarpeet.

Direktiivin 2002/83 36 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin liitteessä III olevan A kohdan a.12 alakohdan kanssa, on tulkittava siten, että vakuutuksen perustana olevien varojen luonnetta koskevien tietojen, jotka kuluttajalle on annettava ennen tämän liittymistä sijoitusrahastoon sidottua ryhmähenkivakuutusta koskevaan sopimukseen, on sisällettävä tietoja kyseisten vakuutuksen perustana olevien varojen keskeisistä ominaispiirteistä. Näiden tietojen

on sisällettävä selviä, täsmällisiä ja ymmärrettävässä muodossa esitettyjä tietoja mainittujen vakuutuksen perustana olevien varojen taloudellisesta ja oikeudellisesta luonteesta ja niihin liittyvistä rakenteellisista riskeistä, mutta

niiden ei välttämättä tarvitse sisältää tyhjentäviä tietoja kaikkien sellaisten riskien luonteesta ja laajuudesta, jotka liittyvät sijoittamiseen kyseisiin vakuutuksen perustana oleviin varoihin, eikä samoja tietoja, jotka vakuutuksen perustana olevat varat muodostavien rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskija on antanut vakuutusyritykselle rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39 19 artiklan 3 kohdan nojalla.

Direktiivin 2002/83 36 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei kyseisen direktiivin liitteessä III olevan A kohdan a.12 alakohdassa tarkoitettuja tietoja ole välttämättä annettava kuluttajalle, joka liittyy vakuutettuna sijoitusrahastoon sidottua ryhmähenkivakuutusta koskevaan sopimukseen, erillisessä sopimuksentekoa edeltävässä menettelyssä, ja ettei se ole esteenä kansalliselle säännökselle, jonka nojalla on riittävää, että kyseiset tiedot mainitaan kyseisessä sopimuksessa, kunhan kyseiset tiedot annetaan kyseiselle kuluttajalle ennen hänen liittymistään sopimukseen riittävän ajoissa, jotta hän voi tehdä tarpeisiinsa sopivinta vakuutustuotetta koskevan perustellun ja tietoisen valinnan.

Direktiivin 2002/83 36 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei siinä velvoiteta katsomaan, että kyseisen direktiivin liitteessä III olevan A kohdan a.12 alakohdassa tarkoitettujen tietojen antamista koskevan velvollisuuden virheellinen täytäntöönpano johtaa sijoitusrahastoon sidottua ryhmähenkivakuutusta koskevan sopimuksen tai sitä koskevan liittymisilmoituksen mitättömyyteen tai pätemättömyyteen ja synnyttää näin ollen kyseiseen sopimukseen liittyneelle kuluttajalle oikeuden maksettujen vakuutusmaksujen takaisinmaksuun, kunhan kansallisessa lainsäädännössä säädetyt menettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat kyseisen oikeuden käyttämistä, eivät ole omiaan kyseenalaistamaan kyseiseen tiedottamisvelvollisuuteen vetoamista koskevan oikeuden tehokkuutta siten, että kyseisen oikeuden käyttö tehdään vakuutuksenottajan kannalta vähemmän houkuttelevaksi.

Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) 7 artiklaa on tulkittava siten, että sitä, ettei sijoitusrahastoon sidottua ryhmähenkivakuutusta koskevaan sopimukseen liittyvälle kuluttajalle anneta direktiivin 2002/83 36 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä direktiivin liitteessä III olevan A kohdan a.12 alakohdan kanssa, tarkoitettuja tietoja, voidaan pitää edellä mainitussa 7 artiklassa tarkoitettuna harhaanjohtavana mainitsematta jättämisenä.

____________

1 EUVL C 209, 22.6.2020.

EUVL C 304, 14.9.2020.