Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf () – /Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(vec C-)

Jazyk konania:

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca:

Žalovaná: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 20 prvá veta Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu uzavretého 28. mája 1999 v Montreale, ktorý Európske spoločenstvo podpísalo 9. decembra 1999 a ktorý bol schválený v jeho mene rozhodnutím Rady 2001/539/ES z 5. apríla 20011 a vstúpil do platnosti 28. júna 2004, vykladať v tom zmysle, že dopravca je úplne alebo čiastočne oslobodený od zodpovednosti z dôvodu straty batožiny podľa článku 17 ods. 2 Montrealského dohovoru, ak cestujúci neprepravuje nové, resp. zánovné elektronické zariadenia, ako je kompaktný fotoaparát, tablet (IPad) a bezdrôtové slúchadlá, v príručnej batožine, ale v zapísanej batožine, pričom to neoznámi dopravcovi, hoci cestujúci mohol prepravovať tieto elektronické zariadenia v príručnej batožine a nebolo neprimerané požadovať to od neho?

____________

1 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. apríla 2001 o uzavretí Európskym spoločenstvom dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 2001, s. 38).