Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 17 november 2020 – EZ mot Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(Mål C-606/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: EZ

Motpart: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Tolkningsfråga

Ska artikel 20 första meningen i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks den 28 maj 1999 i Montreal och undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999, godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 20011 och trädde i kraft den 28 juni 2004, tolkas så, att transportören ska vara helt eller delvis befriad från sitt skadeståndsansvar för förlorat bagage enligt artikel 17.2 i Montrealkonventionen, om passageraren transporterar nya eller nästan nya elektroniska produkter såsom en kompaktkamera, en surfplatta (IPad) och trådlösa hörlurar i incheckat bagage i stället för i handbagaget utan att anmäla detta till transportören, trots att detta skulle ha varit möjligt för passageraren och hade kunnat förväntas av denne?

____________

1 2001/539/EG: Rådets beslut av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) (EGT. L 194, 2001, s. 38).