Language of document :

Определение на председателя на Съда от 26 февруари 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Düsseldorf — Германия) — EZ/Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(Дело C-606/20)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 62, 22.2.2021 г.