Language of document :

Talan väckt den 11 juni 2012 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-61/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av erbjudandena om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före inledandet av tjänstgöringen vid kommissionen, vilka grundar sig på en uträkning som beaktar de nya genomförandebestämmelserna som trätt i kraft efter sökandenas ansökan om överföring.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten om att underkänna sökandenas klagomål som syftar till att de genomförandebestämmelser och de försäkringstekniska taxor som var i kraft vid tiden för deras ansökan om överföring av pensionsrättigheter ska tillämpas,

i nödvändig mån ogiltigförklara de beslut som avser beräkningen av de pensionsrättigheter som de förvärvat innan de inledde tjänstgöringen vid kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.