Language of document :

Жалба, подадена на 7 юни 2012 г. — ZZ/Сметна палата

(Дело F-59/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет на производството

Отмяна на обявата за свободно работно място ECA/2011/67 за поста директор на дирекция „Човешки ресурси“.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени обявата за свободно работно място ECA/2011/67,

да се отменят всички решения, взети в рамките на откритата вследствие обявата за свободно работно място ECA/2011/67 процедура за назначаване,

да се поправят претърпените имуществени вреди, състоящи се в загуба на финансовите права, свързани с назначаването (в това число свързаните с кариерата и пенсионните права) и следователно, плащането на тези права считано от 1 януари 2001 г.,

предвид контекста на приемане на тези решения да се предостави обезщетение в размер на 15 000 EUR за неимуществени вреди,

да се осъди Сметна палата да заплати съдебните разноски.