Language of document :

Beroep ingesteld op 7 juni 2012 – ZZ / Rekenkamer

(Zaak F-59/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van kennisgeving van vacature ECA/2011/67 voor de post van directeur van het directoraat personeelszaken

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van kennisgeving van vacature ECA/2011/67;

nietigverklaring van alle besluiten die zijn genomen in het kader van de aanwervingsprocedure die is geopend na kennisgeving van vacature ECA/2011/67;

vergoeding van de geleden materiële schade bestaande in het verlies van financiële rechten verband houdende met de benoeming (daaronder begrepen wat de loopbaan en de pensioenrechten betreft) en, dientengevolge, betaling van die rechten met ingang van 1 januari 2011;

gelet op de context van de vaststelling van die besluiten, toekenning van een vergoeding van 15 000 EUR voor de immateriële schade;

verwijzing van de Rekenkamer in alle kosten.