Language of document :

Talan väckt den 8 juni 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-60/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten E. Guerrieri Piaceri)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan dels om ogiltigförklaring av beslutet att inte tilldela sökanden sex befordringspoäng under befordringsförfarandet år 2011, dels om omprövning av bedömningsrapporten och dels om tilldelning av det antal poäng som krävs för en befordran till lönegrad AST 2.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara bedömningsrapporten avseende sökanden för perioden 1 januari 2010–31 december 2010 och beslutet att tilldela sökanden två befordringspoäng för denna period,

till följd av denna ogiltigförklaring förplikta svaranden att ompröva sökandens bedömningsrapport och tilldela de poäng som krävs för att befordra henne till lönegrad AST 2 med retroaktiv verkan från den 1 januari 2011, och

förplikta svaranden att utge ersättning med ett belopp uppgående till 20 000 euro, i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) (inklusive rättegångskostnaderna).