Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

5. listopadu 2013

Věc F‑63/12

Carlo De Nicola

v.

Evropská investiční banka (EIB)

„Veřejná služba – Splnění povinností vyplývajících z rozsudku – Náklady řízení – Vrácení nákladů řízení – Vrácení částky zaplacené z titulu nahraditelných nákladů na základě rozsudku, kterým byl částečně zrušen rozsudek, ve kterém byla žalobci uložena náhrada těchto nákladů“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, který se na Smlouvu o ESAE použije na základě jejího článku 106a, kterou se C. De Nicola domáhá, aby Soud zrušil rozhodnutí Evropské investiční banky (EIB) nenahradit náklady zaplacené na základě rozsudku Soudu, zrušeného později rozsudkem Tribunálu Evropské unie.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí Evropské investiční banky ze dne 4. a 25. května 2012 se zrušují. Evropské investiční bance se ukládá povinnost vyplatit C. De Nicolovi částku ve výši 6 000 eur, navýšenou o vyrovnávací úroky od 29. dubna 2012. Sazba vyrovnávacích úroků musí být vypočítána na základě úrokové sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace v průběhu dotyčného období, zvýšenou o dva body. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložil C. De Nicola.

Shrnutí

Soudní řízení – Náklady řízení – Vrácení částky zaplacené z titulu nahraditelných nákladů na základě rozsudku, kterým byl částečně zrušen rozsudek, ve kterém byla žalobci uložena náhrada těchto nákladů

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 115)

Podle článku 115 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu Soud v případě zrušení rozsudku nebo usnesení Tribunálem Evropské unie a vrácení věci Soudu rozhodne v rámci rozhodnutí, kterým se ukončuje řízení, o nákladech souvisejících s řízeními zahájenými před ním a kromě toho s řízením o kasačním opravném prostředku před Tribunálem Evropské unie.

Z tohoto ustanovení je zřejmé, že zrušení rozsudku nebo usnesení Soudu Tribunálem Evropské unie, byť částečné, má za následek zrušení ustanovení, v nichž Soud v tomto rozsudku nebo usnesení rozhodl o nákladech řízení.

Za těchto podmínek přísluší orgánu, aby vyhověl žádosti žalobce o vrácení částky zaplacené jakožto nahraditelné náklady.

(viz body 23, 24 a 27)