Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2013. gada 5. novembrī

Lieta F‑63/12

Carlo De Nicola

pret

Eiropas Investīciju banku (EIB)

Civildienests – Sprieduma izpilde – Tiesāšanās izdevumi – Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana – Summas, kas samaksāta kā atlīdzināmi izdevumi, atmaksāšana pēc sprieduma, ar ko daļēji atcelts spriedums, kurā prasītājam piespriests šos izdevumus atlīdzināt

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru C. De Nicola lūdz Civildienesta tiesai atcelt Eiropas Investīciju bankas (EIB) atteikumu atmaksāt viņam tiesāšanās izdevumus, kuri samaksāti, pamatojoties uz Civildienesta tiesas spriedumu, ko Vispārējā tiesa vēlāk atcēlusi

Nolēmums      Atcelt Eiropas Investīciju bankas 2012. gada 4. maija un 25. maija lēmumus. Piespriest Eiropas Investīciju bankai samaksāt C. De Nicola summu EUR 6000 apmērā ar procentiem sākot no 2012. gada 29. aprīļa. Atlīdzināmo procentu likme ir jāaprēķina, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām attiecīgajā laika posmā, kurai pieskaitīti divi punkti. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Investīciju banka sedz savus, kā arī atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Summas, kas samaksāta kā atlīdzināmi izdevumi, atmaksāšana pēc sprieduma, ar ko daļēji atcelts spriedums, kurā prasītājam piespriests šos izdevumus atlīdzināt

(Civildienesta tiesas Reglamenta 115. pants)

Atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 115. pantam, ja Vispārējā tiesa atceļ Civildienesta tiesas spriedumu vai rīkojumu un nodod tai lietu atpakaļ, tad Civildienesta tiesai galīgajā nolēmumā ir jālemj par tiesāšanās izdevumiem, kas saistīti, pirmkārt, ar Civildienesta tiesā ierosinātajām tiesvedībām un, otrkārt, ar apelācijas tiesvedību Vispārējā tiesā.

Šajā tiesību normā ir nepārprotami norādīts, ka, Vispārējai tiesai pat daļēji atceļot Civildienesta tiesas spriedumu vai rīkojumu, tiek atceltas normas, ar kurām Civildienesta tiesa minētajā spriedumā vai minētajā rīkojumā ir lēmusi par tiesāšanās izdevmiem.

Šādos apstākļos iestādei bija jāapmierina prasītāja lūgums atmaksāt viņam summu, kas samaksāta kā atlīdzināmi izdevumi.

(sal. ar 23., 24. un 27. punktu)