Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

2. července 2014

Věc F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

v.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

„Veřejná služba – Námitky a překážky řízení – Námitka nepřípustnosti – Přenesení pravomocí svěřených orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy – Žaloba směřující proti delegujícímu orgánu – Nepřičitatelnost napadeného aktu žalované – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba, podaná na základě článku 270 SFEU, kterou se G. A. Bandieri domáhá především zrušení návrhu ze dne 14. listopadu 2011, jímž Evropská komise na jeho návrh stanovila počet zápočtových příspěvkových let v rámci důchodového systému Unie na základě převodu nároků na důchod, které získal v italském důchodovém systému.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. G. A. Bandieri ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Postavení jako žalovaná strana – Evropská agentura pro bezpečnost letectví – Přenesení pravomocí svěřených orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy – Žaloba směřující proti delegujícímu orgánu – Nepřípustnost

(Služební řád, článek 91a)

Veškeré procesní prostředky v oblastech, pro které byl použit čl. 2 odst. 2 služebního řádu, směřují proti orgánu, kterému je zmocněný orgán oprávněný ke jmenování, odpovědný.

Vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) přenesla pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování nebo orgánu oprávněného uzavírat pracovní smlouvy v oblasti převodu nároků zaměstnanců agentury na důchod na Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO), je žaloba směřující proti EASA znějící na neplatnost rozhodnutí, které v této oblasti přijal PMO, zjevně nepřípustná.

(viz body 19 až 21 a 25)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: rozsudek Hall v. Komise a CEPOL, F‑22/12, EU:F:2013:202, bod 25